Strategies of International Companies as a Research Problem of Geography of Enterprise

Authors

  • Anna Tobolska Adam Mickiewicz University in Poznań Faculty of Geographical and Geological Sciences Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.3

Keywords:

geography of enterprise, international enterprises, internationalisation, strategies

Abstract

The main goal of the article is to analyse strategies of international enterprises, undertaken in the processes of internationalisation and expansion into foreign markets. Due to the spatial dimension of these processes, the issues related to the strategies of large foreign investors also appear in the research of geography of enterprise. It is since the functioning of international enterprises can be understood as a result of processes arising from a combination of mutual relations between their management strategy and local conditions in their environment, which in turn affects the diverse range of spatial impacts. The presented study focuses on the analysis of strategies adopted at the highest organisational level, i.e. on comprehensive internationalisation strategies, which most synthetically reflect how enterprises operate on foreign markets. Subsequently, the paper presents the model concept of strategic orientations of C.A. Bartlett and S. Ghoshal, which due to the extended spectrum of identification criteria is more operational. Moreover, in the presented concept, the basic dimensions of internationalisation, i.e. the configuration of the organisational structure and the coordination of activities on international markets, indicate a significant geographical dimension of internationalisation processes. The presented conceptual model also points to new possibilities of interpreting the strategy of international enterprises using the I-R paradigm, which may be particularly useful for the research goals realised in the field of the geography of enterprise.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Tobolska, Adam Mickiewicz University in Poznań Faculty of Geographical and Geological Sciences Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Anna Tobolska, associate professor, a research and didactic worker at the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management at the Faculty of Geographical and Geological Sciences at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research interests are reflected in several dozen publications in the mainstream referring to geography of industry, the inflow of foreign direct investment, the impact of industrial enterprises in various spheres of environment at the local and regional levels, as well as studies on, among others, cross-border relations – especially on the Polish-German borderland, and changes in the socio-economic structures of small gminas of Wielkopolska. Postgraduate studies in organisation and management (Economic University in Poznań, 2005) have allowed for broadening research interests with issues related to the internationalisation processes of enterprises and organisational changes, mainly in the spatial aspect.

References

Ansoff, H.I. (1957). Strategies for Diversification. Harvard Business Review, 35(5), 113–124.

Backhaus, K., Meyer, M. (1993). Strategische Allianzenund strategische Netzwerke. Wirtschsaftwissenschaftliches Studium, 22(7), 330–334.

Bartlett, C.A., Goshal, S. (1987a). Managing Across Borders: New Strategic Requirements. Sloan Management Review, 28(4), 7–17.

Bartlett, C.A., Goshal, S. (1987b). Managing Across Borders: New Organizational Responses. Sloan Management Review, 29(1), 43–53.

Bathelt, H., Glückler, J. (2003). Wirtschaftsgeographie [Economic geography]. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.

Boguś, M. (2012). Koncentracja przestrzenna działalności gospodarczej korporacji ponadnarodowej Google w latach 2006–2010 [Spatial concentration of the economic activity of the multinational corporation Google in years 2006–2010]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 20, 40–53.

Bonar, P. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. [Functioning of Ericsson company in the conditions of global economic crisis]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 197–212.

Banaszyk, P. (2002). Podstawy organizacji i zarządzania [Fundamentals of organization and management]. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

Brezdeń, P. (2004). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalnej i lokalnej przestrzeni gospodarczej w województwie dolnośląskim. [Impact of foreign direct investment on the development of regional and local economic space in the Dolnośląskie Voivodeship]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk [Bulletin of the National Spatial Development Committee of the Polish Academy of Sciences], 211, 499–518.

Brezdeń, P. (2006). Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim [Conditions of foreign direct investment and their impact on the internationalization of economic activity in the Lower Silesian Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 60–74.

Brezdeń, P. (2016). Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska – ujęcie przestrzenne. [Selected Aspects of the Influence of Foreign Capital on the

Lower Silesia Economy – a Spatial Perspective]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(2), 55–71.

Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.

Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce [Geography of foreign investments. Causes and effects of the location of companies with foreign capital in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieślik, A. (2013). Multinational firms and international fragmentation of production: The case of Poland. International Journal of Economic Research, 10(2), 219–233.

Clark, G. L., Wrigley, N. (1997). Exit, the firm and sunk costs: Reconceptualizing the corporate geography of disinvestment and plant closure. Progress in Human Geography, 21, 338–358.

Cyrson, E. (2009). Przedsiębiorstwo w otoczeniu wpół zglobalizowanym [An enterprise in a semi-globalized environment]. In: O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski J. (ed.). Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym [Enterprise in a global environment]. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 45–58.

Czupiał, J. (2011). Przedsiębiorstwo międzynarodowe [International enterprise]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Defever, F. (2006). Functional Fragmentation and the Location of Multinational Firms in Enlarged Europe. Regional Science and Urban Economics, 36(5), 658–677.

Defever, F. (2012). The Spatial Organization of Multinational Firms. Canadian Journal of Economics, 45(2), 672–697.

Dicken, P. (1990). The geography of Enterprise. Elements of a Research Agenda. In: M. Smidt, Wever (ed.). The Corporate Firm in a Changing World Economy. Case Studies in the Geography of Enterprise. London: Routledge, 234–244.

E.

Dicken, P. (1998). Global Shift: Transforming the World Economy. London: Chapman.

Dicken, P. (2015). Global Shift. Mapping the Changing contours of the world economy. SAGE.

Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [Geography of enterprise – an undervalued research trend in Polish economic geography]. W: B. Domański, A. Jackowski (ed.). Geografia, człowiek, gospodarka [Geography, man, economy]. Kraków: Wydawca Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 101– 114.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki [Foreign capital in the Polish industry. Distribution patterns, conditions and effects]. Kraków: Wydawca Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domański, B. (2002). Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w układach przestrzennych [Problems of research methods on foreign investments in spatial systems]. W: H. Rogacki (ed.). Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej [Possibilities and limitations of applications of research methods in the socio-economic geography and spatial management]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 197–207.

Domański, B. (2005). Transnational Corporation and the postsocialist economy. Learning the rapes and forging new relationships in contemporary Poland. In: C. Alvstan, E. Schamp (ed.). Linking industries across the World: Processes of Global Networking. Aldershat: Ashgate, 147–172.

Domański, B. (2011). Foreign capital and the development of Polish regions. Czasopismo Geograficzne [Geographical Journal], 82(1–2), 17–187.

Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe [The impact of the Euro-Park Mielec SEZ on the local environment. Business links and multiplier effects]. In: Dziesięć lat doświadczeń pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005 [Ten years of experience of the first Special Economic Zone in Mielec 1995–2005]. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doz, Y.L, Prahalad, C.K. (1991). Managing DMNCs: A Searchfor a New Paradigm. In: Strategic Management Journal 12 Jg. Special Issue, 145–164.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce [Foreign capital versus local and regional development in Poland]. Studia Regionalne i Lokalne [Regional and Local Studies], 20(53).

Faulkner, D., Bowman, C. (1996). Strategie konkurencji [Competition strategies]. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Spółka.

Fayerweather, J. (1969). International Business Management. a Conceptual Framework. New York. Fonfara, K. (ed.) (2009). Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji [Behaviour of enterprises in the internationalisation process]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Fonfara, K., Gorynia, M., Najlepszy, E., Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym [Strategies of enterprises in international business]. Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Frigant, V., Layan, J.-B. (2009). Modular production and the new division of labour within Europe: The perspective of French automotive parts suppliers. European Urban and Regional Studies, 16, 11–25.

Garrette, B., Dussauge, P. (1996). Strategie aliansów na rynku [Alliance strategies on the market]. Warszawa: Poltext.

Gierańczyk, W., Stańczyk, A. (2003). Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej [International corporations in global space]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 5, 73–85.

Giese, E., Mossig, I., Schröder, H. (2011). Globalisierung der Wirtschaft. Eine wirtschaftsgeographische Einführung [Globalisation of the economy. An economic geography introduction]. Paderborn:Verlag Schöningh.

Gorczyńska, A. (2008). Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej [International expansion of enterprises. In search of sources of growth in market value]. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.

Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw [Strategies of foreign expansion of enterprises]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gorynia, M., Samelak, O. (2013). Przegląd badań nad funkcjonowaniem filii korporacji transnarodowych w Polsce [Review of research on the operation of the branches of transnational corporations in Poland]. Gospodarka Narodowa [National Economy] 10(266), 69–91.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami [Basics of organisation management]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hardy, J. (2002). Cultural embeddedness, corporate strategy and foreign investment in Poland: a tale of two firms. In: R. Hayter, R. LeHeron (ed.). Knowledge, industry and the environment: Institutions and innovation in territorial perspective. London: Ashgate, 273–87.

Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji [Theory of organisation]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hedlund, G. (1986). The Hypermodern MNC – a Heterarchy. Human Resources Management, 25(1), 9–35.

Holm, U., Malmberg, A., Sölvell, O. (2003). Subsidiary impact on host-country economies — The case of foreign-owned subsidiaries attracting investment into Sweden. Journal of Economic Geography, 3, 389–408.

Ivarsson, I., Johnsson, T. (2003). Local technological competence and asset-seeking FDI: An empirical study of manufacturing and wholesale affiliates in Sweden. International Business Review, 12, 369–86.

Jeżak, J. (1993). Zarządzanie przyszłością czyli strategia przedsiębiorstwa [Managing the future or enterprise strategy]. In: Z. Mikołajczyk (ed.). Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej [How to manage a company in a market economy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 33–54.

Jones, A. (2005). Truly global corporations? Theorising organisational globalisation in advanced business services. Journal of Economic Geography, 5, 177–200.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic [The impact of the crisis on the functioning of Panasonic corporation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 187–196.

Kilar, W. (2014). Spatial Concentration of IT Corporation Headquarters. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 56–80.

Kostrubiec, B. (2006). Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji [Relocation of enterprises – a manifestation of global self-regulation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 37–47.

Koźmiński, A., 1999. Zarządzanie międzynarodowe [International management]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kraśniak, J. (2012). Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji [Changes in the organisational structures of enterprises in the internationalisation process]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kreikebaum, H. (1996). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie [Strategic planning in an enterprise]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krumme, G. (1969). Towards a Geography of Enterprise. Economic Geography, 45, 30–40.

Kulke, E. (2009). Wirtschaftsgeographie [Economic geography]. Paderborn: Schöningh Verlag.

Kutschker, M, Schmid, S. (2005). Internationales Management [International management]. Műnchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag.

Lizak, P. (2009). Wpływ koncernu Fiat na kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w Polsce. [Influence of the FIAT concern on the shaping of the Polish automobile industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 63–78.

Maskell, P. (2001). The firm in economic geography. Economic Geography, 77, 329–44.

Matykowski, R., Tobolska, A. (2006). Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów. [Industrial activity in the conditions of increasing internationalisation and globalisation on the example of selected products]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 47–59.

Matykowski, R., Tobolska, A. (2009). Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska: analiza dojazdów do pracy [Operation of 21st-century industrial plants as exemplified by Swedwood Poland and Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.: Analysis of journeys to work]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 14, 65–75.

McNee, R.B. (1960). Toward a More Humanistic Economic Geography: The Geography of Enterprise. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 51, 201–2015.

Mintzberg, H., Quinn, J.B. (1991). The Strategy Process. Concepts, Contexts, Cases. Englewood Cliffs, New Jersey: Second Edition. Prentice-Hall Inc.

Neumair, S.M., Schlesinger, D.M., Haas, H-D (2012). Internationale Wirtschaft. Unternehmen und Weltwirtschaftsraum im Globalisierungsprozess [International economy. Business and global economic space in the globalisation process]. München: Oldenbourg Verlag.

Obłój, K. (1993). Strategia sukcesu firmy [Company’s success strategy]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Obłój, K. (2014). Strategia organizacji [Strategy oforganisation]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Oczkowska, R. (2013). Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy – Strategie – Tendencje [International expansion of enterprises in the conditions of globalisation. Motives – Strategies – Trends]. Warszawa: Difin.

Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist. New York: McGraw–Hill.

Pakulska, T. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w regionie [Foreign direct investment and the development of entrepreneurship in the region]. In: K. Kuciński (ed.). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce [Entrepreneurship and regional development in Poland]. Warszawa: Difin, 153–209.

Pavlínek, P. Domański, B., Guzik R. (2009). Industrial upgrading through foreign direct investment in Central European automotive manufacturing. European Urban and Regional Studies, 16, 43–63.

Perlmutter, H.V. (1969). The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. Columbia Journal of World Business, 4(1), 9–18.

Phelps, N., MacKinnon, D., Stone, I., Braidford, P. (2003). Embedding the multinationals? Institutions and the development of overseas manufacturing affiliates in Wales and North East England. Regional Studies, 37, 27–40.

Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa [Competition and enterprise development strategies]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie [Strategic management in the enterprise]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Porter, M.E. (1992; 2000). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów [Competition strategy. Methods for analysing sectors and competitors]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Puślecki, Ł. (2009). Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski przedsiębiorstw [Implementation of technological alliances in the conditions of globalisation of the world economy on the example of the Triad countries and Poland]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 125, 47–70.

Rogacki, H. (2006). Large industrial enterprises in Poland: changes in the regional pattern. Quaestiones Geographicae, 25, 53–59.

Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie [Strategic planning in the enterprise]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

RosińskaBukowska, M. (2012). Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przykład sektora motoryzacyjnego [The development of global business networks as a competitive strategy for transnational corporations. An example of the automotive sector]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw [Internationalisation and globalisation of enterprises]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rymarczyk, J. (2012a). Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego [Competition strategies of an international enterprises]. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego [Papers and Materials of the Institute of Foreign Trade of the University of Gdańsk], 31, 573–584.

Rymarczyk, J. (2012b). Biznes międzynarodowy [International business]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sala, S. (2003). Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski [Selected features of transnational corporation’s activities and their implications for Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 101–109.

Sala, S. (2005). Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej [The development of transnational corporations in the global economy]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 1, 33–45.

Sala, S. (2008). Wpływ procesów globalizacji na region [Influence of globalization processes on a region]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 55–66.

Schamp, E.W. (2000). Vernetzte Produktion. Industriegeographie aus institutioneller Perspektive [Networked production. The geography of industry from an institutional perspective]. Darmstadt: Wissenchaftliche Buchgesellschaft.

Sowa, K. (2006). Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych [Competition strategies of transnational corporations]. Warszawa: Difin.

Stabryła, A. (2006). Strategie rozwoju firmy w kontekście internacjonalizacji [Strategies for company development in the context of internationalisation]. In: J. Rokita, W. Grudzewski (ed.). Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej [Strategies of corporations operating on a supranational scale]. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 11–22.

Stępień B. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych. [Institutional determinants of the activities of international enterprises]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie [Globalisation. Strategy and Management]. Warszawa: Felberg SJA.

Storper, M., Walker, R. (1989). The Capitalist Imperative. Territory, Technology, and Industrial Growth. New York, Oxford: Basil Blackwell.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji [Spatial adaptation of industry in Poland in the conditions of transformation]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu [The influence of foreign investors on regional and local development on the example of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stryjakiewicz, T., Wajda, J. (2003). Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej [Spatial organisation of capital groups as a research problem of economic geography]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 27–49.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski [Economic control functions in Poland›s space]. Prace Geograficzne [Geographical Papers], 213.

Śleszyński, P. (2014). Headquarters of Large Enterprises in the Spatial Structure of Major Polish Cities. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 178– 194.

Śleszyński, P. (2015). Economic control functions in Poland in 2013. Geographia Polonica, 88(4), 701–708.

Taylor, M., Asheim, B. (2001). The concept of the firm in economic geography. Economic Geography, 77, 315–28.

Tkocz, M., Żydzik, J. (2010). Rola światowego koncernu w przemianach przestrzeni przemysłowej Polski w okresie transformacji na przykładzie The Coca-Cola Company [Role of a world-wide company in changes of industrial space of Poland in the transformation period, with special reference to the Coca-Cola Company]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 16, 153–168.

Tobolska, A. (2004a). Procesy koncentracji gospodarczej dużych przedsiębiorstw przemysłowych Poznania [Processes of economic concentration of large industrial enterprises in Poznań]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 7, 33–44.

Tobolska, A. (2004b). Zmiany własnościowe i organizacyjnoekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji [Ownership, organisational and economic changes in selected large industrial enterprises of Poznań in the period of transformation]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2006). Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych [Global strategies and new forms of organisation of transnational enterprises]. Przedsiębiorczość–Edukacja [Entrepreneurship–Education], 2, 125–143.

Tobolska, A. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a internacjonalizacja przemysłu polskiego [Foreign direct investments and the internationalisation of the Polish industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8, 242–256.

Tobolska, A. (2010a). Commuting as a spatial feature of international concern’s location in a major city. Example of Poznań. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 13, 5–17.

Tobolska, A. (2010b). Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie [Position of a foreign investor in local and regional space on the example of Swedwood in Chlastawa]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2013). International corporations as the Focus of research in socio-economic geography. In: V.N. Kholina (ed.). Geography of the World Economy: Regionalism in the Context of Globalization. Moscow: The Peoples’ Friendship University of Russia RUDN, 301–312.

Tobolska, A. (2014). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski: struktura działowa i przestrzenna [Foreign direct investment in the Polish industry: a division and spatial structure]. Ekonomista [Economist], 5, 733–759.

Tobolska, A. (2017). Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej (na przykładzie wybranych koncernów przemysłowych w zachodniej Polsce) [Strategies of international enterprises and their impact in local and regional space (on the example of selected industrial companies in western Poland)]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbanowska-Sojkin, E. (1996). Strategie rynkowe podmiotów gospodarczych. In: K. Krzakiewicz (ed.). Strategie przedsiębiorstwa w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem [Strategic management of the enterprise]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors [Spatial and organisational structure of the General Motors Corporation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 119–129.

Wajda, E, Zorićić-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM [The process of shaping the IBM Corporation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 109–119.

Wąsikiewicz-Rusnak, U. (2005). Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji [The company in the globalisation process]. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wdowicka, M. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej [Foreign direct investments and local government investments in the Poznań agglomeration during the period of political transformation]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

White, R.E., Poynter, T.A. (1989). Achieving Worldwide Advantage with the Horizontal Organization. In: Business Quarterly, 55–60.

Wiederman, K. (2007). Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego [Regional multiplier effects of the development of the automotive industry in the economic activation of the Śląskie Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 24–35.

Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu [Geography of Industry]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Winter, J. (2010). Upgrading of TNC subsidiaries: The case of the Polish automotive industry. International Journal of Automotive Technology and Management, 10(2–3), 145–60.

Wojciechowski, L. (2015). Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier [The determinants and effects of FDI flows from the EU-15 to UE-12: The case of Poland and Hungary]. [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(1), 73–89.

Yeung, H. (2006). Firms. In: I. Douglas, R. Huggett, C. Perkins (ed.). Companion encyclopaedia of geography: From local to global. London: Routledge, 341–52.

Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. [Global strategy] Warszawa: PWE.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw [Internationalisation and globalisation versus business development strategies]. In: A. Potocki (ed.). Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji [Instruments and areas of transformations and organisational changes in the conditions of globalisation]. Warszawa: Difin, 339–348.

Ząbkowicz, A. (2009). Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne [The functioning of corporations and economic analysis]. Ekonomista [Economist], 4, 517.

Zioło, Z. (2003). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [The formation of industrial enterprises in the process of globalisation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 9–21.

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji [Diversification of the global industrial space in the light of the concentration of head offices of leading corporations]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 8.

Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie [Global corporations’ shaping processes and influence on their environment]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 11–32.

Zioło, Z., Piróg, S. (2002). Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich [Location of management boards and the economic potential of leading West European companies]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 4, 25–37.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej [Towards globalisation? Transformation in transnational corporations and in the global economy]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zorska, A. (2002). Strategie KMN na rynku wyrobów przemysłowych w Polsce. In: A. Zorska (ed.). Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji regionalizacji. Warszawa: Difin, 79–109.

Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania [Transnational corporations. Transformations, impacts, challenges]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zorska, A. (2013). Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent transnational corporations. International Journal of Management and Economics, 4.

Zorska, A. (2014). Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych [Participation of foreign branches in the development of the knowledge base of transnational corporations]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace [Quaternary of the Socio-Economic Commission. Studies and Papers], 2(18), 169–199.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Tobolska, A. (2018). Strategies of International Companies as a Research Problem of Geography of Enterprise. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 48–68. https://doi.org/10.24917/20801653.324.3

Most read articles by the same author(s)