Industrial activity and its spatial structure during the COVID-19 pandemic in Poland

Authors

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.372.1

Keywords:

change of spatial structure, COVID-19 pandemic, industry, Poland, spatial differentiation, voivodeships

Abstract

The aim of the paper is to assess the magnitude of the possible impact of the COVID‑19 pandemic on industrial activity in Poland in 2019–2022, and to determine the consequences for the spatial structure of industry by voivodeships. The paper analyses, among other things, the quarterly values of industrial production, the number of entities registered in industrial activity, and the monthly values of the general business climate indicator in manufacturing. The analyses of the regional structure of industry were complemented by a study of the survivability process of entities, measured by the number of entities undertaking industrial activity and the number of entities deregistered in each quarter of the analysed period. Using the taxonomic method of linear ordering, based on a constructed synthetic indicator, the study carried out an analysis and assessment of the level of impact of the pandemic period on industrial activity in individual Polish voivodeships. In a further stage, changes in the spatial structure of industry in Poland were determined via a synthetic measure, using vector calculus. The results indicate that during the pandemic, the spatial structure of Polish industry did not undergo any permanent significant transformations and was characterized by high stability.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Paweł Brezdeń, Uniwersytet Wrocławski

Paweł Brezdeń, an assistant professor in the Department of Socio‑Economic Geography at the University of Wroclaw. His research interests focus on investment processes, banking industry, entrepreneurship and economic revival, the networked economy, structure of industry and innovativeness. In addition, he is conducting research in the field of demography and population, management and marketing. He is co‑author of three popular atlases and socio‑economic monographs.

References

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (2022, 20 października). Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat (dostęp: 30.03.2023).

Boot, A.W.,Carletti, E.,Haselmann, R., Kotz, H.H., Krahnen, J.P., Pelizzon, L., Schaefer, S.M. Subrahmanyam, M.G. (2020). The coronavirus and financial stability. SAFE Policy Letter, 78.

Brezdeń, P. (2022). Działalność przemysłowa w Polsce i zmiana jej struktury przestrzennej w czasie pandemii SARS‑CoV‑2. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 47–65.

Dobska, M. (2020). Epidemiolodzy wyrocznią gospodarki. Pandemia – skutki ekonomiczne i społeczne. Przegląd Ekonomiczny, 20, 13–15.

Goodell, J.W. (2020). COVID‑19 and finance: Agendas for future research. Finance Research Letters, 101512.

Dyba, W. (2008). Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej. Europa Regionum, 4, XXXVII, 25–39.

Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (1996). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport z I etapu badań. Warszawa: EIRRiL.

Grondys, K., Ślusarczyk, O., Hussain, H.I., Androniceanu, A. (2021). Risk Assessment of the SME Sector Operations during the COVID‑19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 1–19.

Hordecka, A. (2017). Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej. Perspektywy polityki gospodarczej. Warszawa: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 211–238.

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. (2022, 15 lis‑ topada). Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura‑w‑przetworstwie‑przemyslowym‑budownictwie‑handlu‑i‑uslugach‑grudzien‑2021‑roku,3,109.html (dostęp: 30.03.2023).

Kowalczyk, A., Wilk, W. (1994). Rola sektora prywatnego w gospodarce lokalnej w strefie pod‑ miejskiej Warszawa – na przykładzie gmin łomianki i Zielonka. Biuletyn KPZK PAN, 168.

McKibbin, W., Fernando, R. (2020). The economic impact of COVID‑19. W: R. Baldwin, B. Weder di Mauro (ed.), Economics in the Time of COVID-19. London: Centre for Economic Policy Research, 45–51.

Murawska, M. (2020). Zmiany indeksów giełdowych w okresie bessy wywołanej pandemią COVID‑19 w pierwszym kwartale 2020 r. Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 4, 79–93.

Nazarczuk, J.M., Cicha‑Nazarczuk, M., Szczepańska, K. (2022). Wrażliwość polskiej gospodarki na zmiany wywołane pandemią COVID-19. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych, Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Parysek, J. (1976). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w latach 1960–1973. Próba miernika syntetycznego. Przegląd Geograficzny, XLVIII, 2, 253–268.

Polcyn, J. (2014). Przedsiębiorczość w sektorze publicznym w Polsce na przykładzie rynku eduk‑ acyjnego. W: J.D. Mierzejewski, J. Polcyn (red.), Gospodarka w warunkach integracji europejskiej (red.), t. II. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 157–167.

Polski przemysł w 2020 roku miesiąc po miesiącu. (2020). Pozyskano z: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polski‑przemysl‑w‑2020‑roku‑miesiac‑po‑miesiacu/ (dostęp: 17.12.2021).

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw. (2021). Pozyskano z: https:// www.nbp.pl › raport_3_kw_2021 (dostęp: 12.12.2021).

Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 9–37.

Published

2023-06-29

How to Cite

Brezdeń, P. (2023). Industrial activity and its spatial structure during the COVID-19 pandemic in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(2), 7–24. https://doi.org/10.24917/20801653.372.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>