Selected pro-developmental institutions related to public aid for the activation of Polish economy

Authors

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych
  • Joanna Drozdowska Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
  • Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.21

Keywords:

pomoc publiczna, instytucje, aktywizacja

Abstract

The paper focuses on selected pro-developmental institutions, related to the public aid granted by local government units, and their impact on the activation of Polish economy. It presents spatial diversity of localization of these institutions, as parks (industrial, technological, scientific and technological ones) and incubators (business and technological ones). The study identifies the conditions of localization and regularity of the spatial distribution of their operation. The authors make an attempt to identify and assess the impact of the analyzed institutions on the activation of Polish economy at the local and regional level, and their effectiveness in solving economic problems.Keywords: pro-developmental institutions, technology park, business incubator, technology incubator, activation of economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl/bdr_n/app/Drozdowska J., 2009, „Przestrzenny wymiar pomocy publicznej w aktywizacji polskiej gospodarki”, Wrocław (maszynopis)

Furtak J., 2004, Parki naukowo-technologiczne jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio 8, nr 38, s. 121–132

Guliński J., 2008, Stan ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Materiały z XIX Konferencji SOOIPP, Krynica Zdrój

Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Mackiewicz M., 2008, Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Marciniec B., 2007, Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań

Matusiak K.B., 2007, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport – 2007, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego/Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź – Kielce – Poznań

Matusiak K., Bąkowski A. (red.), 2008, Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, PARP, Warszawa

Matusiak K., Mażewska M., 2004, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji dyfuzji wiedz, 2008, Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa

Pomoc publiczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, 2009, Opole

Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, 2005, PARP, Warszawa

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom 2000–2007, 2008, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych z dn. 12 lipca 2007, Dz. U. 2007, nr 133, poz. 923

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) – zalążek Parków Przemysłowo-Technologicznych i klastrów, 2008, Informacje Sektorowe, PKO BP S.A., Warszawa

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dn. 30 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2007, nr 59, poz. 404, z późn. zm.

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z dn. 29 sierpnia 2003 r., Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1537, z późn. zm.

Wojnicka E., 2005, Możliwości wsparcia polskich instytucji proinnowacyjnych ze środków europejskich, [w:] Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa, s. 43–44

Published

2010-01-01

How to Cite

Brezdeń, P., Drozdowska, J., & Spallek, W. (2010). Selected pro-developmental institutions related to public aid for the activation of Polish economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 235–257. https://doi.org/10.24917/20801653.15.21

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>