Differentiation and dynamics of industrial activity in Poland from 2005 to 2020

Authors

  • Michal Jablonski University of the National Education Commission, Krakow, Poland https://orcid.org/0000-0003-3215-7662
  • Wioletta Kilar University of the National Education Commission, Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.382.2

Keywords:

innovation, economic crisis, industry, industrial development, industry structure, innovation industry

Abstract

The development of a country’s economy is linked to the industrial development of its territory, which affects its pattern. In addition, contemporary economic challenges, especially in the context of crises, emphasize the importance of analyzing the both the pattern and dynamics of industry in Poland in relation to its regional differentiation. The purpose of the research is to evaluate changes in the development of industry in the years 2005–2020, while taking into account the impact of the COVID-19 pandemic. The period adopted for the research covers the time of the economic crisis which allowed significant changes and trends in industrial activity to be identified at the level of NUTS 2 regions. An analysis of six selected industrial sectors was carried out due to their key importance in Polish industry at the end of the 20th and in the first decades of the 21st century. The research used quantitative methods, based on data obtained primarily from the Local Data Bank of the Central Statistical Office (CSO) and Eurostat, and presents data related to employment, the number of enterprises and diversification of industry. The research carried out showed an increasing role in Poland’s economic development played by those provinces that have a historically strong position, i.e. Silesia, Mazovia and Wielkopolska. The study concluded that the economic crisis, especially as related to the COVID-19 pandemic, had a limited impact on the spatial differentiation of industry in Poland. It was noted that the changes tended to follow previous trends. Therefore, it can be assumed that the consequences of the COVID-19 economic crisis, and in the following years instabilities in global markets, will have their impact in the longer term.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Michal Jablonski, University of the National Education Commission, Krakow, Poland

Michał Jabłoński, MSc., University of the National Education Commission, Krakow (Poland). PhD Student at the UKEN Doctoral School in the discipline of socio-economic geography and spatial management. His main research interests concern the functioning, development, changes and location factors of enterprises in Poland, with particular emphasis on industrial enterprises, as well as topics related to the development of personal entrepreneurship and the mental aspects of running a business and in personal life. In addition, he is interested in topics related to economic geography and geopolitics.

Wioletta Kilar, University of the National Education Commission, Krakow, Poland

Wioletta Kilar, PhD, socio-economic geographer, adjunct at the Social and Economic Geography Department at the Institute of Law, Economics and Administration of the University of the National Education Commission, Krakow (Poland). Her research interests focus primarily on processes of transformation of spatial patterns of industry in various systems, the formation and functioning of enterprises (especially trans -national corporations and their branches), factors of location and development of such corporations and their role in global value chains, innovation, entrepreneurship ecosystems and changes in socio- economic development in both Poland and other EU countries, EU cohesion policy, issues of entrepreneurship education (including soft skills) and geography at all levels of education (from kindergarten to university).

References

Balicki, M. (2014). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kształtowaniu innowacyjnych obszarów województwa podkarpackiego. Świat Nieruchomości, 87, 59–67.

Bank Danych Lokalnych GUS. (2024). Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 20.02.2024).

Baruk, J. (2004). Charakterystyka działalności badawczo -rozwojowej. Problemy Zarządzania, 1(3), 32–52.

Brezdeń, P. (2023). Działalność przemysłowa i jej struktura przestrzenna w czasie trwania pandemii COVID-19 w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 37(2), 7–24.

Brezdeń, P. (2022). Działalność przemysłowa w Polsce i zmiana jej struktury przestrzennej w czasie pandemii SARS -CoV-2. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 47–65.

Brezdeń, P. (2019). Procesy koncentracji i specjalizacji przemysłu w województwie dolnośląskim w latach 2005–2016 – ujęcie przestrzenne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 42–62.

Brezdeń, P., Spallek, W. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 9–25.

Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2017). Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 56–74.

Borowska -Stefańska, M., Wiśniewski, S. (2018). Rozmieszczenie i zróżnicowanie przestrzenne terenów przemysłowych w województwie mazowieckim na tle rozmieszczenia i zróżnicowania przestrzennego terenów przemysłowych w Polsce. Mazowsze. Studia Regionalne, 24, 11–30.

Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2007). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Bogucki Wydawnictwo Naukowe: Poznań–Kraków.

Domański, B., Dej, M., Działek, J., Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A. (2011). Znaczenie przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji. Warszawa: Ekspertyza przygotowana na zlecenie Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Firlej, K. (2017). Przemysł spożywczy w Polsce: Nowa ścieżka rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gierańczyk W., Stańczyk, A. (2001). Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 61–69.

Gust -Bardon, M.J. (2011). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Innowacyjność w aspekcie regionalnym, 23, 50–63.

Jabłoński, M. (2023). Zróżnicowanie rozwoju przemysłu w Polsce na tle Europy w latach 2000–2020. Praca magisterska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kuna-Marszałek, A., Lisowska, R. (2013). Działalność badawczo -rozwojowa jednostek naukowych i badawczo- rozwojowych w regionie łódzkim. Studia Prawno‑Ekonomiczne, 90, 29–46.

Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2016). Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i źródła jej finansowania w sektorze przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 24.

Piekut, M. (2011). Działalność B+ R czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 20(3), 87–95.

Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31–42.

Szum, K., Magruk, A. (2019) Analiza uwarunkowań rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie podlaskim. Akademia Zarządzania, 3(2), 73–91.

Published

2024-06-27

How to Cite

Jablonski, M., & Kilar, W. (2024). Differentiation and dynamics of industrial activity in Poland from 2005 to 2020. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 38(2), 29–47. https://doi.org/10.24917/20801653.382.2

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>