The Functioning of Coal Mining in a Knowledge-Based Economy

Authors

  • Arkadiusz Heder Arkadiusz Heder, MA in Geography. Geography PhD student in the Department of Economic Geography at the University of Silesia. His interests include spatial planning, local and regional development of cities and functional transformations in mining cities.
  • Maria Tkocz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.21.5

Keywords:

coal mining, knowledge-based economy, innovation, education, cluster

Abstract

Abstract: Coal mining, due to its restructuring, has recently been achieving positive financial results.Currently, it is facing the challenge of international competitiveness, particularly because Poland is thelargest coal producer in the European Union, which comprises only 1.1% of the world’s production(2011). One of the great chances for its further development is the implementation of principles ofa knowledge-based economy aimed at generating innovative ideas, which, once implemented, bring material or social profits. According to OECD’s definition, a knowledge-based economy (KBE) isaimed at creating, understood as production, and further transmitting, that is distribution, as well aspractical applications of knowledge and information. According to A. Kuklinski (2001), KBE is basedon four basic pillars. The first pillar is education and training. The second pillar is information infrastructure.The third pillar is economic conditionings and institutional conditions, while the fourth areinnovation systems.The question that presents itself is whether the above rudiments of a knowledge-based economy arebeing implemented in coal mining in Poland. The article attempts to answer the question. It presents diversifiedforms of cooperation with academic and research units as well as business-related institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Arkadiusz Heder, Arkadiusz Heder, MA in Geography. Geography PhD student in the Department of Economic Geography at the University of Silesia. His interests include spatial planning, local and regional development of cities and functional transformations in mining cities.

Arkadiusz Heder, mgr geografii, doktorant w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania dotyczą gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego i regionalnegomiast oraz przemian funkcjonalnych w miastach górniczych.

Maria Tkocz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej

Maria Tkocz, Assistant Professor of Earth Sciences in the field of Geography, Associate Professorat the University of Silesia, Head of the Department of Spatial Planning. She specializes in economicgeography, especially industrial, city, tourism, and spatial planning. Maria Tkocz is the author of over100 publications, including four monographs.

References

Borowiec, M. (2008). Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 245–266.

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjność struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–121.

Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, 4(110), 1–14.

Chojnicki, Z. (2003). Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 74, 1, 23–39.

Dawidko, P. (2012). Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 95–107.

Dworak, E. (2012). Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gierańczyk, W. (2012). Kapitał ludzki w przemyśle jako źródło przewagi konkurencyjnej w państwach Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 28–44.

Grudzewski, W., Hejduk, I. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.

Kamińska, W. (2011). Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Kilar, W. (2009). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97–108.

Kukliński, A. (red.) (2001). Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwanie dla Polski XXI wieku. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.

Magda, R., Franik, T. (2011). Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w procesie projektowania parametrów pól eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Majer, M., Nowak, K. (2011). Rynek edukacji pozaszkolnej dla górnictwa węgla kamiennego – opinie odbiorców usług. Górnictwo i Środowisko, Prace Naukowe GIG, 3, 61–72.

Melich-Iwanek, K. (2010). Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego – studium ekonometryczno-statystyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Napieraj, A., Sukiennik, M. (2012). Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych syste¬mów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. W: R. Knosal (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa, 536–547.

Olszak, M., Ziemba, E. (red.) (2010). Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 173–187.

Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56–67.

Szultka, S. (2004). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Szymańska, A.I. (2011). Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 243–260.

Tkocz, M. (2006). Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 9–28.

Tkocz, M. (2007). Zmiany funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989. Acta Geographia Silesiana, WNoZ UŚ, 2, 51–58.

Tkocz, M., Heder, A. (2012). Działalność innowacyjna upadającej branży przemysłowej na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 243–260.

Turek, M., Jonek-Kowalska, I., Ganszczyk, Z. (2011). Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, 55, 159–172.

Wilczyński, P. (2012). Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 124–133.

Witkowska, J., Wysokińska, Z. (2006). Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a proces integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11–20.

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2008). Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Brodzicki, T., Tamowicz, P. (2008). Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia trans¬feru wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klajstrowych. Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk–Radom, 3–13. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/NR/rdon¬lyres/79426B48-A8A9-4865-B28E-996FB30BBE39/52828/Ekspertyzainstrumentklastry.pdf.

Kukliński, A. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jak nowy paradygmat trwałego rozwoju (materiał z konferencji). Warszawa–Nowy Sącz, 1–16. Pozyskano z: http://www.instytut.info/ images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf.

OECD – Word Bank Institute Document. (2000). Korea and the Knowledge-Based Economy. Making the Transition. Paris. Pozyskano z: http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/ WDSP/IB/2000/08/14/000094946_0007210532051/Rendered/PDF/multi_page.pdf.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT). (2012, 20 grudnia). Pozy-skano z: http://www.citt.polsl.pl/O_nas.

Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych. (2012, 17 grudnia). Pozyskano z: http://coal.silesia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27.

Katowicki Holding Węglowy. (2012, 29 grudnia). Spółka szkoleniowa Spółka z. o.o Pozyskano z: http://www.khw.pl/?d=211.

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe „Zgazowanie Węgla”. (2012, 15 grudnia). Pozyskano z: http:// www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Ite¬mid=50&lang=pl.

Malec, M. (2012, 16 grudnia). Powstanie klastra maszyn górniczych. Pozyskano z: http://www.klas¬termg.eu/.

PAP, wnp.pl portal gospodarczy. (2012, 7 sierpnia). Pozyskano z: http://gornictwo.wnp.pl/metan-z-ko¬palni-staszic-posluzy-do-produkcji-pradu-i-ciepla,176070_1_0_0.html.

Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. (2012, 14 grudnia). Pozyskano z: http:// www.revitaklaster.pl/tasks,9.html.

Wdrożenie Asseco Safo ERP w kopalni węgla LW Bogdanka. (2012, 15 grudnia). Pozyskano z: http:// www.assecobs.pl/en/references/case-studies/wdrozenie-asseco-safo-erp-w-kopalni-wegla-lw¬-bogdanka.

Zintegrowany system zarządzania zagrożeniami w kopalniach – koncepcja rozwiązania. (2012, 16 grud-nia). Pozyskano z: http://www.wnp.pl/artykuly/zintegrowany-system-zarzadzania-zagrozeniami¬-w-kopalniach-koncepcja-rozwiazania,4417_0_0_3_0.html.

Published

2013-11-21

How to Cite

Heder, A., & Tkocz, M. (2013). The Functioning of Coal Mining in a Knowledge-Based Economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 78–93. https://doi.org/10.24917/20801653.21.5

Most read articles by the same author(s)