Impact of the crisis on the formation of the spatial structure of the industry

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.27.1

Keywords:

economic crisis, industrial company, spatial structure of the industry

Abstract

The paper, on the background of the economic development rules (micro-, meso-, macroand mega-economic and development of the world), presents: the concept of the spatial structure of the industry, basic indicators of industrial potential, corporate functions in the spatial structure of the industry and the behaviour of enterprises in the conditions of crisis. Model considerations is partly illustrated with the examples of industrial change at the national level.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, professor, the Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, theDepartment of Entrepreneurship and Spatial Management. He holds a D.Sc. title. He is also a professorof Economics. His research interests include: land management, economic geography, socio-economicpolicies, economics and policies of regional development.

References

Baj, L. (2013). Polskie buraki kontra niemieckie procesory. Nasza praca i płaca. Gazeta Wyborcza, 9 września.

Boguś, M. (2011). Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001–2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 212–224.

Bonar, P. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 197–211.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Dziewoński, K. (1946). Zagadnienia zespołu produkcyjnego w teorii lokalizacji i praktyce planowania, Ekonomista, 3.

Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. Warszawa: PWE.

Florecie, P.S. (1965). Brytyjski i amerykański system przemysłowy. Warszawa: PWE.

Kalecki, M. (1979). Teoria dynamiki gospodarczej. W: Dzieła, t. 2, Warszawa: PWE.

Keynes, M.J. (1956). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: PWE.

Kilar, W. (2009a). Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97–108.

Kilar, W. (2009b). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 48–56.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153–169.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 17, 187–196.

Kleer, J. (2013). Kryzys finansowy a kryzys cywilizacyjny. W: S. Lis, A. Prusek (red.). Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33–55.

Kołodko, G. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Pruszyński i S-ka.

Kuciński, K. (red.) (2003). Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, t. LXXXIV. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kuciński, K. (red.) (2004). Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, t. LXXXVIII. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kuciński, K. (red.). (2005). Zagrożenie upadłością, t. XCIII. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kukliński, A. (1954). Zakład przemysłowy w uniwersyteckim nauczaniu geografii. Czasopismo Geograficzne, 4.

Madeja, J. (2014). Górnictwo woła o pomoc. Gazeta Wyborcza, 7 maja.

Madey, J. (2014). Wyrośliśmy na informatyczną potęgę. Gazeta Wyborcza, 24 kwietnia.

Misztal, S. (1962). Warszawski Okręg Przemysłowy. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, IV.

Misztal, S. (1970). Przemiany struktury przestrzennej przemysłu Ziem Polskich w latach 1960–1965. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, XXXI.

Pakuła, L. (1965). Kształtowanie i struktura Zachodnio-Krakowskiego Okręgu Przemysłowego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, seria A, 2.

Pakuła, L. (1973). Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace monograficzne WSP w Krakowie, IX.

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo- -Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 129–138.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Secomski, K. (1956). Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa: PWG.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.

Soros, G. (2008). Kryzys finansowy. Nowy paradygmat rynków finansowych i co to oznacza. Warszawa: PWN.

Szymański, W. (2001). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.

Tkocz, M. (2001). Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 86–114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219–240.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 119–127.

Wajda, E., Zoričič-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 109–11.

Zioło, Z. (1970). Formy koncentracji przemysłu w strukturze przestrzennej województwa rzeszowskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Geograficzne, V, 273–295.

Zioło, Z. (1972). Próba konstrukcji wielomiernikowej mapy przemysłu. Polski Przegląd Kartograficzny, 4 (3), 127–133.

Zioło, Z. (1973a). Analiza powiązań przestrzenno-produkcyjnych Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego, II etap problemu węzłowego, nr 11.2.1. Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju, maszynopis Arch. IG PAN, Warszawa, 56.

Zioło, Z. (1973b). Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników. Folia Geographica, Series Geographica- Oeconomica, VII, 30–55.

Zioło, Z. (1980a). Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Warszawa: PWN.

Zioło, Z. (1980b). Założenia do budowy zarysu teorii geografii przemysłu. Referat na konferencję nt. Geografia przemysłu jako dyscyplina naukowa. Teoretyczno-metodyczne problemy geografii przemysłu. Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków 21–22 marca (maszynopis powielony).

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę Urodzin. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125–132.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. W: Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122–131.

Zioło, Z. (2001). Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 29–41.

Zioło, Z (2003a). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 205, 25–43.

Zioło, Z. (2003b). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 9–20.

Zioło, Z. (2003c). Potencjał ekonomiczny światowego systemu finansowego i korporacji gospodarczych. W: S. Lis, A. Prusek (red.). Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 56–73.

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9–26.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 10–33.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2011). Wpływ kryzysu na zachowanie przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 5–6.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.), (2013). Rola przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 5–6.

Published

2014-05-15

How to Cite

Zioło, Z. (2014). Impact of the crisis on the formation of the spatial structure of the industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 27, 9–37. https://doi.org/10.24917/20801653.27.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>