The Impact of International Determinants on the Development of Industrial Enterprises

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.303.1

Keywords:

conditions of development, globalization, industrial enterprise, the environment of industrial enterprise

Abstract

The paper presents the problem of the impact of international determinants on the functioning of industrial enterprises. The author defines the functions of industrial enterprises in the geographical space (basic, complementary, standard, regional, local) and presents the main international and domestic deter-minants of companies development (including markets, global economic and political situation, ownership structure, economic policy) and types of companies relationships with the international environment (prod-uct, raw materials, capital, financial, technological, information, employment). The consideration was treated as current directions of research in the field of industrial geography.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

bigniew Zioło, professor, the Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, the Department of Entrepreneurship and Spatial Management. He holds a D.Sc. title. He is also a professor of Economics. His research interests include: land management, economic geography, socio-economic policies, economics and policies of regional development.

References

Bieńkowska, E. (2015). Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przyszłości Europy. Gazeta Wyborcza, dodatek tematyczny, 10.

Boguś, M. (2011). Dynamika potencjału ekonomicznego korporacji ponadnarodowej Google w latach 2001–2009. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 212–224.

Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bonar, P. (2011). Funkcjonowanie korporacji Ericsson w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 197–211.

Dębicka, O., Oniszczuk-Jastrząbek, A., Gutowski, T., Winiarski, J. (2009). Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Dobrowolska, M. (1965). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej. Przegląd Geograficzny, 4.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Durka, B. (2000). Działalność korporacji międzynarodowych w świecie i w Polsce. W: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport jubileuszowy. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

Dytwald, J.A. (1997). Współczesne koncepcje zarządzania korporacjami, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Fabiańska, K., Rokita J. (red.) (1991). Przedsiębiorstwo w otoczeniu – funkcje, powiązania, przemiany. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego.

Grzeszczak, J. (1987). Problematyka przemysłowa na studiach geograficznych w wybranych krajach Europy zachodniej. W: Z. Zioło (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania, 14. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich WSP, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 77–83.

Karpiński, A. (1994). Spór o przyszłość przemysłu światowego. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa.

Kilar, W. (2009). Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Przedsiębiorczość–Edukacja, 5, 48–56.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 153–169.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowania korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kilar, W., Cieluch, M. (2008). Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 188–203.

Kleer, J. (2013). Kryzys finansowy a kryzys cywilizacyjny. W: S. Lis, A. Prusek (red.). Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33–55.

Kortus, B. (1987). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu. W: Z. Zioło (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania, 14. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich WSP, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 14–21.

Kostrubiec, B. (2006). Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 37–46.

Kuciński, K. (red.) (2003). Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich. Materiały i Prace, LXXXIV. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kuciński, K. (red.) (2004). Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego. Materiały i Prace, LXXXVIII. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kuciński, K. (red.) (2005). Zagrożenie upadłością. Materiały i Prace, XCIII. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kuciński, K. (red.) (2006). Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji. Materiały i Prace, XCV. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Kukliński, A. (1954). Zakład przemysłowy w uniwersyteckim nauczaniu geografii. Czasopismo Geograficzne, 4.

Liberska, B. (2002). Globalizacja a korporacje transnarodowe. W: B. Liberska (red.). Globalizacja.

Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 38–62.

Lizak, P. (2009). Wpływ koncernu Fiat na kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 79–86. Lizak, P. (2011). Przemiany w przemyśle samochodów osobowych w Polce w latach zmian systemu gospodarowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 164–177.

Malara, Z. (2012). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marzęda, K. (2007). Proces globalizacji korporacyjnej. Bydgoszcz–Warszawa–Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.

Matykowski, R., Tobolska, A. (2009). Funkcjonowanie zakładów przemysłowych w XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska S.A. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 65–75.

Misztal, S., Zioło, Z. (red.) (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich. Warszawa–Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału PAN.

Pakuła, L. (1965). Kształtowanie i struktura Zachodnio-Krakowskiego Okręgu Przemysłowego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, seria A, 2.

Pakuła, L. (1973). Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu w otoczeniu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, IX.

achwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 129–138.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98–115.

Rachwał, T. (2007). Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 325–351.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53–85. Rachwał, T. (2009). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych. W: Z. Makieła (red.). Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CXXV, 121–135.

Rachwał, T. (2010). Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych. W: T. Kudłacz, J. Wrona (red.). Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, 157–176.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.

Rachwał, T. (2014). Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148–163.

Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980. W: Z. Zioło (red.). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania, 14. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich WSP, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, 22–45.

Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13–27.

Śleszyński, P. (2010). Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 117–129.

Traczyk, T.P. (1996). Otoczenie firmy a strategia jej działania. Monografie i Opracowania, 424. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 86–114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219–240.

Wajda, E., Zalewska, K. (2003). Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 119–127.

Wojciechowski, H. (2000). Przedsiębiorstwo transnarodowe w procesach globalizacyjnych. W: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria T, 278.

Zioło, Z. (1978). Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 62. Prace Geograficzne, 7.

Zioło, Z. (1982). International Connections of Polish Sulphur Industry. Latin American Regional Conference. Sao Paulo: IGU Commission on Industrial Systems, Department of Geography F.F.L.C.H. USP, 11.

Zioło, Z. (1988). Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej. W: Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe WSP, 8–24.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę urodzin. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125–132.

Zioło, Z. (2001). Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 29–41.

Zioło, Z. (2003). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 205, 25–43.

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9–26.

Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 11–31.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Zioło, Z. (2013). Potencjał ekonomiczny światowego systemu finansowego i korporacji gospodarczych. W: S. Lis, A. Prusek (red.). Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 56–73.

Zioło, Z. (2014a). The Concept of Geographical Space. Annales Universitatis Paedagogicae Cracowiensis, 155. Studia Geographica, 5, 6–22.

Zioło, Z. (2014b). Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based on Research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25, 20–37.

Zioło Z., Rachwał, T. (red.) (2008). Problematyka badawcza geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009a). Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009b). Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2011a). Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2011b). Wpływ kryzysu na zachowanie przedsiębiorstw oraz przemian struktur regionalnych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2014a). Contemporary Issues in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 25.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2014b). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27.

Zorska, A. (1998). Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zorska, A. (red.) (2002). Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Warszawa: Difin.

Published

2017-01-15

How to Cite

Zioło, Z. (2017). The Impact of International Determinants on the Development of Industrial Enterprises. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 7–24. https://doi.org/10.24917/20801653.303.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>