Industrial spatial structure: research problems

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.11.1

Keywords:

badania, struktury przestrzenne, przemysł

Abstract

In the development of every field of science, we observe a sequence of stages connected with more and more precise perception of the research area, resulting from making new hypotheses, setting new goals, and perfecting the research methodology. These stages are reflected in the gradual transition from descriptions of the object of research and explanations of its formation processes to the creation of models and construction of theories. Thus, a need emerges to take up efforts to create the theory of industrial geography. It results not only from the willingness to intensify the elementary research, but also from social demands that use the results of scientific research in practical application, e.g. in building developmental strategies for national, regional, or local systems.

Basing on the above assumptions, the author of this paper attempts at determining selected research problems in industrial spatial structure. The presented idea refers to the general assumptions of scientific methodology and the theory of systems, to a series of theoretical works that focus on building the theory of geography, to the basics of building the theory of industrial geography, and to numerous empirical studies. The research problem area outlined in the paper is not exhaustive, as it does not include all issues vital in theory development and empirical studies in the field of industrial geography. Its further development should be oriented at explaining and evaluating diversities observed in the industrial spatial structure, but also at proposing rational directions of its further transformation. It seems that adopting this line of development will make industrial geography more competitive in comparison to other fields of science, and will enable the realization of practical application goals.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Beer S. 1966, Cybernetyka a zarządzanie, PWN, Warszawa

Chojnicki Z. 1970, Podstawowe tendencje metodologiczne współczesnej geografii ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny”, z. 2

Chojnicki Z. 1973, Założenia i perspektywy rozwojowe geografii ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny”, z. 1

Chojnicki Z. 1980, Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych, „Przegląd Geograficzny”, z. 4

Chojnicki Z. (red.), 2004, Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań

Chojnicki Z., Dziewoński K. 1978, Podstawowe zagadnienia metodologiczne geografii ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny”, z. 2

Dobrowolska M. 1965, Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej, „Przegląd Geograficzny”, z. 4

Domański R. 1967, Konstruowanie teorii w geografii ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny”, z. 1

Domański R.,1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa

Fierla I. 1987, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa

Fierla I. 1990, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa

Fierla I. 1992, Uwarunkowania restrukturyzacji przemysłu w największych okręgach przemysłowych w Polsce, Monografie i Opracowania SGPiS, nr 16, Warszawa

Fierla I., Kuciński K. 1994, Systemowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, Monografie i Opracowania SGPiS, nr 387, Warszawa

Hall A.D. 1968, Podstawy techniki systemów, PWN, Warszawa

Kitowski J. (ed.) 2001, Spatial Dimension of Socio-Economic Transformation Process in Central and Eastern Europe on the turn of the 20-th Century, The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warszaw, Faculty of Economics, the Maria Curie-Skłodowska University, Branch Rzeszów, Higher School of Administration and Management in Przemyśl, Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society in Warsaw, Rzeszów

Kitowski J. (ed.), 2003, Eastern Dimension of European Union, Polish Academy of Sciences, Geopolitical Studies, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, vol. 11

Kowalczyk E. 1987, Cybernetyka – myśl porządkująca, Wszechnica Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź

Kortus B. 1981, Geografia przemysłu i jej aktualne problemy badawcze, „Przegląd Geograficzny”, z. 2

Kortus B. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa

Leszczycki S., Kukliński A. 1964, Perspektywy rozwoju geografii przemysłu w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, z. 2

Łoboda J. 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, „Przegląd Geograficzny”, z. 4

Mynarski S. 1974, Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa

Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu, Polskie Towarzystwo

Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa–Kraków

Pakuła L. 1983, Próba oceny regionalnych badań przemysłu, Folia Geographica, Series Geographica--Oeconomica, vol. 15

Szymański J.M. 1991, Życie systemów, Wiedza Powszechna, Warszawa

Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R. 1980, Problemy teorii systemów, Wszechnica Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź

Zioło Z. (red.), 1986, Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975–1985, WUS, Bielsko-Biała

Zioło Z. 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały informacyjne WKPG w Rzeszowie, Rzeszów

Zioło Z. 1978, Próba konstrukcji teoretycznego modelu okręgu przemysłowego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PWN, Warszawa

Zioło Z. 1980, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, PWN, Warszawa

Zioło Z. 1986, Model przemian struktur przemysłowych, [w:] Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975–1986, red. Z. Zioło, WUS, Bielsko-Bała

Zioło Z. 1987, Próba zarysu teorii struktury przestrzennej przemysłu, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 112, Prace Geograficzne XI, Wyd. Nauk. WSP, Kraków

Zioło Z. (red.), 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli, Materiały i Sprawozdania nr 16, COMSN, Wyd. Nauk. WSP, Kraków

Zioło Z. (red.), 1990, Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 19, COMSN, Wyd. Nauk. WSP, Kraków

Zioło Z. (red.), 1993, Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 26, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyd. Nauk. WSP, Kraków

Zioło Z. 1997, Miejsce struktury przestrzennej w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Księga dedykowana profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków

Zioło Z. 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 5, Warszawa–Kraków

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2006, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków

Zioło Z. 2007, Zarys koncepcji budowy teorii struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Problematyka XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, red.

Z. Zioło, M. Borowiec, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 14–20

Published

2008-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2008). Industrial spatial structure: research problems. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 11, 9–25. https://doi.org/10.24917/20801653.11.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>