Research into Polish industrial structures in the globalization era: the industrial spatial structure

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.11.2

Keywords:

badania, struktury, przemysł, globalizacja,

Abstract

Globalization as the drive of socio-economic and political transformations shapes the new order of the modern world. The imperative of constant economic growth forces the search for new sources of optimization of industrial activity, e.g. through extensive division of labour, searching for cheap labour, specialization of activity, tightening the bonds between particular sectors of the national economy, using new technological achievements and new organizational solutions (production fragmentation), and political activity (systematic reduction of barriers in goods, services and capital global flow). Globalization also causes far-reaching changes in the functioning of industry. As a consequence, the object of research in industrial geography changes, as well as the theme- and research range of industrial structures (systems). Traditionally the analysis of structural systems was conducted on the planes of: divisions (branches), ownership, size, and space. In the globalization era, as a result of strong influence of science and technology on industry, especially in organizational, technological, but also logistic spheres, individuation of each of the above-mentioned structures becomes highly problematic.In the light of the above, the author of the present paper examines the applicability of the spatial auto-corellation analysis in identification of patterns of spatial dependencies and spatial heterogeneity of industrial activity, on the example of the Kujawsko-pomorskie voivodship. The main assumption of auto-corellation analysis is based on the claim that the intensity of phenomena in a spatial unit depends on their level in neighbouring units. Experimental analysis of auto-corellative dependencies with respect to the industrial activity development and spatial influence of this activity seems to be a helpful method in identifying industrial spatial structures. It enables determination of patterns of spatial heterogeneity and other patterns of spatial dependencies. Using this method enables to diagnose a low degree of spatial dependency of units with respect to industrial development, and to notice the tendency of polarization of the industrial activity distribution.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Anselin L. 1995, Lokal Indicators of Spatial Association – LISA, Geographical Analysis

Anselin L., Bera A. 1998, Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to

Spatial Econometrics, [in:] Handbook of Applied Economic Statistics, eds. A. Ullah, D. Giles, New York

Bivand R. 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Analiza regresji w geografii, red. Z. Chojnicki, PWN, Poznań

Bivand R. 1981, Modelowanie geograficznych układów czasoprzestrzennych, PWN, Warszawa–Poznań

Chardonnet J. 1955, Podstawowe typy kompleksów przemysłowych, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, z. 5, Warszawa

Cliff A., Ord J.K. 1973, Spatial Autocorrelation, London

Czyż T. 1978, Metody generalizacji układów przestrzennych, PWN, Poznań

Delimitacja okręgów przemysłowych – zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1978–1988, 1994, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa

Delimitacja okręgów przemysłowych, 1982, GUS, Warszawa

Domański R. 1982, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa

Fierla I. 1984, Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa

Fierla I. 1987, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa

Flejterski S. 2001, E-finanse a makro-, mezzo i mikroekonomia. Wstęp do analizy kosztów i korzyści, [w:] „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, red. G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa

Gierańczyk W., Stańczyk A. 2000, Kształtowanie się przestrzeni przemysłowych w Polsce, [w:] Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały XLIX Zjazdu PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 181–185

Gierańczyk W., Stańczyk A. 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI w., [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, pod red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Warszawa–Kraków

Haggett P., Cliff A.D., Frey A. 1977, Locational analysis in human geography, London

Hirzel M. i in. 1997, Alternativen beim Outsourcing von Yerwaltungsdienst, „JO Management”, nr 3

Kawalec W. 1965, Okręgi przemysłowe i regiony ekonomiczne w Polsce, PWE, Warszawa

Kawalec W. 1970, Wybrane problemy struktury przestrzennej przemysłu, Biuletyn KPZK, z. 56, Warszawa

Kieżun W. 1997, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa

Kopczewska K. 2007, Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWU.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa

Kortus B. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa

La Sage J. 1999, Spatial Econometrics, [in:] The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, Morgantown

Leszczycki S., Lijewski T. 1974, Geografia przemysłu Polski, PWN, Warszawa

Misztal S. 1970, Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965, Studia KPZK PAN, t. XXXI, Warszawa

Pakuła L. 1978, Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu, Folia Geographica, series Geogr-Oeconom., vol. VI

Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, 2004, Rekomendacje nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk

Porter M.E. 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa

Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, 1990, pod red. Z. Zioło, Materiały i Sprawozdania WSP w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków

Ratajczak W. 1980, Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej, PWN, Poznań

Secomski K. 1956, Wstęp do rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa

Skrzypczyński P. 2006, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, Materiały i Studia, nr 210, Warszawa

Smirnov O., Anselin L. 2001, Fast Maximum Likelihood Estimation of Very Spatial Autoregressive Models: a Characteristic Polynominal Approach, Computational Statistic & Data Analysis

Stryjakiewicz T., Wajda E., 2003, Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków

Wrzosek A. 1972, Główne okręgi przemysłowe Polski, PZWS, Warszawa

Zioło Z. 1971, Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały Informacyjne WKPG w Krakowie, z. 40, Prace Geograficzne V, Kraków

Zioło Z. 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków

Published

2008-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W. (2008). Research into Polish industrial structures in the globalization era: the industrial spatial structure. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 11, 26–39. https://doi.org/10.24917/20801653.11.2

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>