Human capital in industry as a source of competitive advantage of the EU states

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.19.2

Abstract

The paper presents theoretical reflections and a comparative analysis of the quality of human capital in the industry of the EU Member States in 2000 and 2008. As the quality of human capital is largely derived from the public education of a given country, the opportunities to build the country’s competitive advantages on the basis of this resource were examined through the prism of absorption by the industry of the overall human capital resources in the economy, and the participation of qualified human resources (Human Resources Devoted to Science and Technology) in the general human resources in the industry. The degree of involvement of human capital in the R&D activities was also analysed, as those employed in this sphere, having the knowledge and experience that contribute to the creativity of employees and innovation of the companies, are the backbone of human capital.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abramowitz M., 1956, Resources and Output Trends in the United States since 1870, American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 46 (2), s. 5–23.

Aziardis C., Drazen A., 1990, Threshold Externalities in Economic Development, Quarterly Journal of Economics, vol. 105, s. 501–526.

Balcerowicz L., 1997, Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.

Bal-Woźniak T., 2004, Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, M.G. Woźniak, (red.) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 119–129.

Barrio-Castro T., Lopez-Bazo E., Serrano-Domingo G., 2002, New Evidence on International R&D Spillovers, Human Capital and Productivity in the OECD, Economics Letters, vol. 77, no 1, s. 41–45.

Barro R.J., Lee J.W., 2001, International Data on Educational Attainment: Updates and Implications, Oxford University Press, Oxford, 53, s. 541–563.

Barro R.J., 2001, Human Capital and Economic Growth, American Economic Review, 91, s. 12–17.

Bassanini A., Scarpetta S., 2001, Does Human Capital Mater for Growth in OECD Countries? Evidence from Pooled Mean Group Estimates, OECD, Economics Department Working Papers, no 282.

Bateson G., 1973, Steps to an Ecology of Mind, Paladin, London.

Becker G.S., 1964, Human Capital. A Theoretical Analysis with special Reference to Education, Columbia University Press, New York.

Becker G.S., 1976, The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago, Chicago.

Bils M., Klenow P.J., 2000, Does Schooling Cause Growth?, The American Economic Review, 90, s. 1160–1183.

Cobb C.W., Douglas P.H., 1928, A Theory of Production, American Economic Review, vol. 18 supplement, s. 139–165.

De la Fuente A., Doménech R., 2000, Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make?, CEPR, Discussion Paper, no 2466.

Denison E., 1962, The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us, Common Economic Development, New York.

Denison E., 1967, Why Growth Rates Differ, Washington Brookings Institute, Washington D.C.

Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSPiZ, Warszawa, s. 39–40.

Domański H., 1987, Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.

Dzinkowski R., 1999, Managing Intellectual Capital, Good Practice Guideline, Issue 28, December 1999, The Institute of Charted Accountants in England and Wales, from the Faculty of Finance and management of the ICAEW.

Edvinsson L., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Biznes, Biblioteka Gazety Wyborczej, Wyd. PWN, Warszawa, s. 65–67.

Gemmell N., 1996, Evaluating the Impacts of Human Capital Stocks and Accumulation on Economic Growth: Some New Evidence, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58, s. 9–28.

Głodek P., Gołębiowski M., 2006, Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, DjaF, Warszawa, s. 10.

Handy Ch., 1996, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 188–204.

Hanushek E.A., Kimko D., 2000, Schooling, Labor Quality and the Growth of Nations, The American Economic Review, 90, s. 1184–1208.

Islam N., 1995, Growth Empirics: A Panel Data Approach, Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no 4, s. 1127–1170.

Kendrick J.W., 1956, Productivity Trends: Capital and Labor, Review of Economics and Statistics, vol. 38 (3), s. 248–257.

Kosiedowski W., 2008, Wykształcenie jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego państw i regionów Europy Środkowowschodniej, [w:] Polityka Unii Europejskiej, red. nauk. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Kowalewski T., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w wybranych uczelniach podlaskich, Optimum – studia ekonomiczne, nr 1, s. 104–107.

Kowalewski T., 2006, Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowaniu banku, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, red. M.G. Woźniak, cz. 2, s. 377–382.

Krueger A.B., Lindahl M., 2001, Education for Growth: Why and for Whom?, Journal of Economic Literature XXXIX, s. 1101–1136.

Kryńska E., 1996, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kwiatkowski E., 1992, Dualna a ortodoksyjna teoria rynku pracy, Studia i Materiały PAN, Warszawa.

Lee J.W., 2001, Education for Technology Readiness: Prospects for Developing Countries, Journal of Human Development, vol. 2, no 1, s. 115–151(37).

Liberda B., Tokarski T., 2004, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka narodowa Nr 3/2004, Warszawa.

Lucas R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, s. 3–42, Chicago.

Maniak G., 2001, Wybrane teorie rynku pracy, [w:] Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, red. J. Kaja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 83–102.

Mankiw G.N., Romer D., Weil D.N., 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, CVII, s. 407–437.

Mincer J., 1958, Investment in Human Capital and Personal Income, Journal of Political Economy, nr 4/1958.

Mincer J., 1962, On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications, Journal of Political Economy, nr 5/1962.

Nakamura L., 2000, Economics and the New Economy: The Invisible Hand Meets Creative Destruction,

Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, July/August, s. 15–30.

Nelson R.R., Phelps S., 1966, Investment in Human. Technological Difusion and Economics Growth, American Economic Review, vol. 56, s. 69.

Nonaka I., Takeuchi H., 1995, The Knowledge-Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation, Oxford University Press, New York–Oxford.

Perechuda K., 1998, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 64–65.

Pocztowski A., 1991, Segmentacja rynku pracy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 379, Kraków.

Pulic A., 1998, Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy (presented in 1998 at the 2nd McMaster World Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential), http://www.vaic-on.net/start.htm/papers

Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, The Journal of Political Economy, Journal of Political, vol. 98, s. 71–102.

Rzeszotarska G., 2002, Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji – wzajemne relacje, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. S. Partycki, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 141.

Schultz T.W., 1961, Investment in Human Capital, American Economic Review, nr 1/1961.

Science, technology and innovation in Europe, 2007, Eurostat, European Commission 2007.

Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol. I and II, R.H. Campbell, A.S. Skinner (eds), Liberty Fund, Indianopolis (polskie wydanie: Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa).

Sokołowska A., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 12.

Solow R.M., 1957, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, vol. 39 (3), s. 312–320.

Strumlin S.G., 1968, The economic significance of national education, UNESCO, Paris.

Sveiby K.E., 2001, Intellectual capital and knowledge management, http://www.sveiby.com/articles/IntellectualCapital.html

Temple J., 2001, Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries, OECD Economic Studies, vol. 33, s. 57–101.

The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T, Canberra Manual, 1995, OECD, DOC. OECD/GD (95) 77, Paris.

Thurow L.C., 2006, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Helion, Gliwice, s. 123.

Williams S.M., 2001, Intellectual Capital and Traditional Measures of Corporate Performance, S. Mitchell Singapore Management University, http://www.vaic-on.net/start.htm/papers

Włodarski W., 1992, Segmentacja rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 2, s. 9–10.

Wolman E., 2000, Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w perspektywicznej, innowacyjnej polityce gospodarczej państwa, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Innowacje, nr 9, www.gazetainnowacje.pl/innowacje9/strona1.htm

Wyrzykowska B., 2008, Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, Zesz. Nauk. Ekonomika i Organizacja Gospodarki żywnościowej, nr 66, SGGW, Warszawa, s. 159–170.

Zienkowski L., 2003, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, Studia Ekonomiczne, nr 1–2, s. 82.

Published

2012-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W. (2012). Human capital in industry as a source of competitive advantage of the EU states. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 19, 28–44. https://doi.org/10.24917/20801653.19.2

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>