Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
  • Arkadiusz Stańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.5

Keywords:

okręgi, przemysłowe, przemysł

Abstract

Przestrzeń przemysłowa w Polsce jest częścią przestrzeni gospodarczej, ukształtowanej w okresie długiego doświadczenia historycznego. Jej współczesny obraz jest wynikiem różnorodnych wydarzeń społecznych i gospodarczych, obejmujących zarówno okresy rozwoju, jak i okresy wojennej i niewojennej destrukcji. Podstawowymi elementami przestrzeni przemysłowej są różnorodne formy koncentracji przemysłu (skupiska przemysłowe), które stanowią funkcję natężenia sił skupienia przestrzennego potencjału produkcyjnego i czasu. Skupiska przemysłowe różnią się od siebie pod względem genezy, zasięgu, zainwestowania, struktury produkcji, powiązań techniczno-ekonomicznych itp., dlatego ich delimitacja nastręcza wiele trudności.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

red. Leszczycki S., Atlas Przemysłu Połski, PAN, IGiPZ, Warszawa 1975.

Delimitacja okręgów przemysłowych - zmiany terytorialne zaistniałe w latach 1978-1988, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa 1994.

Delimitacja okręgów przemysłowych, Opracowania regionalne, GUS, Warszawa 1982.

Fierla I., Geografia przemysłu Polski, PWE, Warszawa 1984.

Fierla I., Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987.

Fierla I., Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, SGH, Warszawa 1996.

Gierańczyk W., Stańczyk A., Kształtowanie się przestrzeni przemysłowych w Polsce, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, Materiały XLIX Zjazdu PTG, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2000.

Kukliński A. {red.), Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK PAN, z. 123, PWN. Warszawa 1983.

Kukliński A., Mync A., Szui R., Polska przestrzeń na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Biuletyn KPZK, z. I 78, PWN, Warszawa 1997.

Kukliński A., Szui R., Powstawanie nowej przestrzeni przemysłowej w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 2-3, Warszawa 1990.

Lijewski T., Uprzemysłowienie Polski 1945-1975, PWN. Warszawa 1978.

Misztal S., Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860-1965, Studia KPZK PAN, t. XXXI, Warszawa 1970.

Pakuła L., Problemy teoretyczno-badawcze form koncentracji przestrzennej przemysłu, Folia Geographica series Geogr-Oeconom., vol. VI, 1978.

Pracujący w Gospodarce Narodowej w 1998 roku, GUS, Warszawa 1999.

Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, pod red. z. Zioły, Materiały i Sprawozdania WSP w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1990.

Secomski K., Wstęp do rozmieszczenia sił wytwórczych, Warszawa 1956.

Wrzosek A., Główne okręgi przemysłowe Polski, PZWSz. Warszawa 1972.

Zioło Z., Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji, Materiały Informacyjne WKPG w Krakowie, z.40, Prace Geograficzne V, Kraków 1971.

Published

2002-01-01

How to Cite

Gierańczyk, W., & Stańczyk, A. (2002). Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 61–69. https://doi.org/10.24917/20801653.3.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>