Cooperation of innovate industrial enterprises in Poland by voivodeships (2010–2012)

Authors

  • Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych Referat Analiz i Badań Regionalnych
  • Agata Sadoch Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych Referat Analiz i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.294.5

Keywords:

cluster initiative, innovation, innovation active enterprise, innovation co-operation

Abstract

Innovations are usually associated with the progress and modernity, and when they spread to the sphere of the functioning, they highly contribute to the economic development. They are impulsion of the economic growth because of their role of a specific entrepreneurship tool. The entrepreneurship, meant as a continuous search of the new creative factors conceptions, is the engine of the economic development. However, being innovative does not determine the success. The actors involved in the process of innovation must seek ever new solutions. This solution must be sold or implemented successfully. New products have to hit the markets with ever increasing speed. By the scientific literature and policy documents, development cooperation between actors is one of key features for achieving economic development results. But in Poland one of the most pronounced weaknesses of the Polish innovation system is the lack of cooperation and linkages between different actors. In this paper we have also diagnosed the situation in terms of the level of cooperation and kinds of cooperation between actors in the voivodships in Poland. From that point of view, we have analyzed the activity of the innovated industrial companies in 2010-2012. The basis of this analyses were the results of the survey of the innovation in the industry. This survey was carried out by the Central Statistical Office of Poland in 2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych Referat Analiz i Badań Regionalnych

Wiesława Gierańczyk, Ph.D., Statistical Office in Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Regional Survey Centre Regional Analysis and Survey Department. Ph.D. of Earth Sciences, graduate of geography on Faculty Nicolaus Copernicus University in Toruń, researcher, Head of Regional Survey Centre Regional Analysis and Survey Department in the Kujawsko-Pomorskie Regional Survey Centre of the Statistical Office in Bydgoszcz. She completed postgraduate studies of a field of: financial management and marketing, statistical methods for the analysis and presentation data, science research development manager. She is author or co-author of many reference works and reviewer of scientific papers published in national and international journals. Her main areas of interest are innovation, geography of industry, regional development.

Agata Sadoch, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych Referat Analiz i Badań Regionalnych

Agata Sadoch, Statistical Office in Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Regional Survey Centre, Regional Analysis and Survey Department. History graduate of Nicolaus Copernicus University in Toruń and postgraduate studies statistical methods for the analysis and presentation data in the University of Economy in Bydgoszcz. For several years she is employee in Regional Survey Centre Regional Analysis and Survey Department in the Kujawsko-Pomorskie Regional Survey Centre of the Statistical Office in Bydgoszcz. Co-author of texts on issues of regional development in such areas as innovation and competitiveness of enterprises, functional areas and commuting.

 

References

Borowicz, A., Dzierżanowski, M., Rybacka, M., Szultka, S. (2009). Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową. Podręcznik przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Burzyński, W., Kłosiewicz-Górecka, U., Kuczewska, L., Słonimska, B. (2008). Ekspertyza na temat: Współpraca podmiotów jako czynnik podnoszenia innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Dominiak, P., Wasilczuk, J., Daszkiewicz, N. (red.) (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Gdańsk: Scientific Publishing Group.

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Klastry. (2014, 16 listopada). Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Pozyskano z http://www.klastry.pl/~mikstan/news.php

Klonowski, D. (2009). Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa. Warszawa: Ernst & Young Polska.

Kowalski, A.M. (2010). Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, 5–6, 1–17.

Larsen, P., Lewis, A. (2007). How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation. Creativity and Innovation Management, 16(2).

Mazur-Wierzbicka, E. (2007). Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: T. Bernat (red.). Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności. Szczecin: Wydawnictwo Print Group, 30–36.

Ortt, J.R., van der Duin, P.A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4).

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ratajczak-Mrozek, M. (2013). Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi. Gospodarka Narodowa, 1–2 (257–258), 53–70.

Rosińska, M. (2007). Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. W: A. Jewtuchowicz (red.). Region w gospodarce opartej na wiedzy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 69–81.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (2014, 12 listopada). Dz.U. z 2006 r. nr 226, poz. 1651 z późn. zm. Pozyskano z https://bip.parp.gov.pl/files/164/165/373.pdf

Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2003) (2014, 15 listopada). The Cluster Initiative Greenbook. Sztokholm. Pozyskano z http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf

Stawasz, E. (2011). Polityka innowacyjna wobec MSP. W: P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 37–57.

The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data (1997). OECD, Eurostat.

Toborek-Mazur, J. (2004). Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, część II. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.

Tylżanowski, R. (2012). Wpływ innowacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 393–406.

Wolak, D., Żmijewska, A. (2014). Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie. Kwartalnik Wydziału Zarządzania, 2(6). Białystok: Politechnika Białostocka, 57–70.

Published

2015-03-19

How to Cite

Gierańczyk, W., & Sadoch, A. (2015). Cooperation of innovate industrial enterprises in Poland by voivodeships (2010–2012). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(4), 68–84. https://doi.org/10.24917/20801653.294.5

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>