Role and Significance of Marketplaces in a Large Town – the Example of Łódź in Poland

Authors

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.342.6

Keywords:

function of a place, Łódź, marketplace, social geography

Abstract

Currently, the further functioning of marketplaces in towns is in question. This is related to both the intensive development of large -scale trade, displacing this traditional form of trade, and the appropriation of this space by the town authorities for other, non -commercial purposes. At the same time, however, for many inhabitants marketplaces still play an important role, mainly as a place to shop every day. In the context of observed research inaccuracies, the article deals with the problem of identifying the role of marketplaces in
a modern town. The theoretical and methodological basis of the undertaken research is the concept of the
function of a place of A. Suliborski (2001). Using said concept allowed for investigating the utility and social
role of marketplaces. The article uses various research methods: study and field methods including a questionnaire interview that was carried out on a group of 200 Łódź residents.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anita Kulawiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Anita Kulawiak, PhD, University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography. PhD in Geography, assistant professor in the Department of Regional and Social Geography at the University of Lodz. The author’s research interests focus on issues related to the broadly understood urban issue and its social and economic problems. In particular, the author’s research to date includes works devoted to the creation and development of entrepreneurship in cities, including the impact of local authorities and EU funds on its development, changes and contemporary identity of public spaces, as well as the economic and social functions of cities. Author and co‑author of over 40 articles.

References

Baranowski, B., Fijałek, J., Rosin, R. (1988). Łódź. Dzieje miasta. Tom I do 1918 roku. Łódź: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Barek, R., (2010). Targowisko – przestrzeń niezbędna w środowisku zamieszkania, Czasopismo Techniczne, Architektura, 107(5), 9–14.

Bieszk­‑Stolorz, B., Felsztyńska, I. (2018). Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 54(3), 408–419.

Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 25–46.

Derek, M. (2014). Miejska przestrzeń czasu wolnego. W: M. Madurowicz (red.). Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 210–217.

Dziechciarz, T. (1992a). Zróżnicowanie cen na placach targowych miasta Krakowa. Prace Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 91. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziechciarz, T. (1992b). Funkcjonowanie handlu na placach targowych na przykładzie placu Nowego w Krakowie. Folia Geographica, Series Geographica­‑Oeconomica, XXV–XXVI, 81–91.

Eysymontt, R., Krzywka, Ł. (2006). Plac Nowy Targ we Wrocławiu – reaktywacja? Ochrona Zabytków, 2, 41–56.

Gołąb­‑Korzeniowska, M. (1995). Place handlowe w strukturze miejskiej Krakowa, Zeszyty Naukowo­‑Dydaktyczne Instytutu Projektowania Miast i Regionów.

Gołąb­‑Korzeniowska, M. (1997). Rola i znaczenie placów handlowych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Krakowa. Kraków: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.

Hamulczuk, M. (2016). Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce i jego uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, 369, 92–102.

Koter, M. (1969). Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa: PWN.

Kowalczyński, K.R, (2008). Łódź przełomu wieków XIX/XX. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy

Kulesza, M., Pawłowski, M. (1985). Bałuty 1430–1915. Komitet Dzielnicowy PZPR Łódź­‑Bałuty. Łódź: Wydawnictwo Historii Miasta Łodzi.

Lautor, S. (1995). Rynek i plac miejski w starych miastach Pomorza Zachodniego – przeszłość i teraźniejszość. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, I.

Liszewski, S., Maik, W. (2000). Wielka encyklopedia geografii świata, tom XIX, Osadnictwo. Poznań: Wyd. Kurpisz.

Malinowska, M. (2016). Targowiska w Polsce – schyłek, czy rozkwit? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 302.

Mydel, R. (1977). Place targowe współczesnego Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 44.

Pasiut, A. (2012). Targowisko we współczesnym mieście – w poszukiwaniu formy. Przestrzeń i Forma, 17, 445–456.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzenno­‑społecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak. (red.). Społeczno­‑ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza, AFM.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2015). Uwarunkowania działalności przedsiębiorców i rolników na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Przedsiębiorczość—Edukacja, 11, 203–217.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2016a). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 217–231.

Płaziak, M., Szymańska, A. (2016b). Uwarunkowania zachowań konsumentów na placach targowych na przykładzie Nowej Huty. Studia Ekonomiczne, 255, 186–199.

Powęska, H. (2002a). Przestrzenny wymiar handlu targowiskowego w województwie małopolskim w 2000 roku. W: Z. Górka, A. Jelonek. (red.). Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 413–416.

Powęska, H. (2002b). Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, 9. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Przesmycka, E. (2008). Serce współczesnego miasta. Czasopismo Techniczne, 4-A, 77–87.

Sławińska, M. (2014). Przemiany strukturalne w handlu detalicznym Poznania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 13–24.

Sojkin, B., Michalak, S. (2018). Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast. Handel Wewnętrzny, 4(375), t. 1, 327–339.

Spodenkiewicz, P. (1999). Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie, miejsca. Łódź: Łódzka Księgarnia Niezależna.

Suliborski, A. (2001). Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno­‑teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Suliborski, A. (2010). Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Suliborski, A., Wójcik, M. (2014). Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno­‑miejskich w ośrodku łódzkim. W: A. Suliborski, M. Wójcik (red.). Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 7–17.

Szromik, A. (2014). Targi w gospodarce rynkowej. Kraków–Legionowo: Wyd. Edu­‑Libri.

Tomalak, M., Wyżnikiewicz, B. (1999). Handel targowiskowy w 1998 roku. Warszawa: Instytut ­Badań nad Gospodarka Rynkową,

Urban, S., Michałowska, M. (2013). Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 108–118.

Urząd Miasta Łódź (2019, 12 września). Konkurs architektoniczno­‑urbanistyczny. Pozyskano z https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/zielony-rynek-konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-id29733/2019/8/9/

Werwicki, A. (2001). Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Wojdacki, K.P. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 23–35

Wojdacki, K.P. (2016). Terytorialne zróżnicowanie handlu targowiskowego w Polsce – analiza statystyczna. Problemy Zarządzania, 14(1)(57), t. 1, 212–231.

Zuzańska­‑Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.). Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 271–281.

Published

2020-06-24

How to Cite

Kulawiak, A. . (2020). Role and Significance of Marketplaces in a Large Town – the Example of Łódź in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(2), 86–102. https://doi.org/10.24917/20801653.342.6

Most read articles by the same author(s)