Socio-economic changes after the launch of the lignite mine and the “Bełchatów” power plant and their social perception. Case of Kleszczów commune (Poland)

Authors

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej https://orcid.org/0000-0002-1194-837X
  • Andrzej Suliborski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.361.6

Keywords:

Bełchatów Industrial District, Kleszczów commune, economic changes, social perception, socio-demographic changes

Abstract

The article focuses on two main problems. On the one hand, it presents the changes that have taken place in the Kleszczów commune (Poland) in the demographic and economic sphere under the influence of the launch of the “Bełchatów” mining and energy plant in its area. On the other hand, it presents the contemporary awareness and perception of this place by the people living in the commune, with particular emphasis on social relations and the opinion of residents about its immediate future. The empirical basis of the study were materials and information collected during field and inhouse surveys. The source of data were both official statistical data of the Central Statistical Office for the years 1970-2020, as well as questionnaire interviews with residents of the commune and selected Internet forums of residents. The survey was conducted on a group of 130 inhabitants of the commune, which accounted for 3% of their total number. The analysis of the collected material revealed that the construction of the mining and metallurgical plant caused many irreversible changes in the geographical space of the Kleszczów commune, which concerned the natural and socio-economic sphere. There were also great population changes resulting from migration movements, which created a new, heterogeneous local community of the commune. Parallel to the stages of industrialisation and urbanisation of this area, the attitudes of residents towards their place of residence have also evolved.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anita Kulawiak, Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Anita Kulawiak, PhD in Earth Sciences in the field of socio-economic geography, graduate and then employee of the Department of Regional and Social Geography of the University of Lodz. Research interests oscillate around many problems related to broadly understood social and regional geography. First of all, they concern the issues of entrepreneurship both from the processual side (setting up and running a business in an urban and rural environment), its spatial diversity and factors conditioning its distribution, but also from the attribute understood as a human feature (entrepreneurial attitudes, motives for entering the role of an entrepreneur). In addition to the subject of entrepreneurship, the author is also interested in the public space of the city, its identity and broadly understood regional policy.

Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Andrzej Suliborski, assistant professor in the Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography, University of Lodz. The author’s research interests concern regional and socio-economic geography, in particular the geography of cities – functional and social problems and rural areas.

References

Baraniecka, M.D., Cieśliński, S., Ciuk, E., Dąbrowski, A., Dąbrowski, Z., Piwocki, M., Werner, Z. (1980). Budowa geologiczna rejonu bełchatowskiego. Przegląd Geograficzny, 7, 381–391.

Baraniecka, M.D., Sarnacka, Z. (1971). Stratygrafia czwartorzędu i paleogeografia dorzecza Widawki. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 13(254), 157–244.

Biernat, S. (1967). Problemy tektoniki i morfologii mezozoiku w kompleksowym opracowaniu geologicznym Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Kwartalnik Geologiczny, 11(4), 932–933.

Czepas P. (2020). Utracone w XX wieku. O przeszłości podbełchatowskich wsi przed wydobyciem węgla brunatnego (zarys problematyki badawczej na wybranym przykładzie wsi Wola Grzymalina). Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 20, 1–14.

Goździk, J., Krzemiński, T. (1985). Ukształtowanie powierzchni oraz zmiany rzeźby w obszarze inwestycji bełchatowskiej. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 70–79.

Grzybowska-Hac, H.W. (1963). Szkic budowy geologicznej złoża węgla brunatnego „Bełchatów”. Węgiel Brunatny, 1, 7–11.

Kasztelewicz, Z., Zajączkowski, M. (2010). Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie. Polityka Energetyczna, 13(2), 227–243.

Klatkowa, H., (1981). Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz 736 Kamieńsk. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Kondracki, J., (1994). Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa: PWN.

Kośka, M. (2018). Gmina tak bogata, ze nie ma na co wydawać pieniędzy. Sprawdzamy, jak w rzeczywistości żyje się w Kleszczowie. Pozyskano z: www. finanse.wp.pl

Kozłowski, Z., Laudyn, D. (1978). Problemy budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego „Bełchatów”. Studia Regionalne, 2(7), 15–36.

Krzyszkowski, K. (1995). Osadnictwo neolityczne na stanowisku w Kucowie, gmina Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 1991–1992, (37–38), 25–63.

Kucharska, P. (2018). Wpływ działalności przemysłu wydobywczego i energetycznego na środowisko życia ludzi – szansa czy zagrożenie? Przykład KWB i Elektrowni „Bełchatów”. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 53(4).

Limanówka, J. (2006). Rekultywacja i rewitalizacja terenów górniczych w BOT KWB Bełchatów Spółka Akcyjna. W: Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Mysłowice: Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Liszewski, S., Suliborski, A. (1985). Zmiany w środowisku w rejonie BOP. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych. Przeobrażenia ekonomiczno-społeczne w okręgu bełchatowskim i rybnickim, (78), 34–40.

Mieroslawska, A., (1997). Rolnictwo w rejonie bełchatowskich inwestycji górniczo-energetycznych. Uwarunkowania, zagrożenia, szanse. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Motyka J., Czop M., Jończyk W., Stachowicz Z., Jończyk I., Martyniak R. (2007). Wpływ głębokiej eksploatacji węgla brunatnego na zmiany środowiska wodnego w rejonie Kopalni „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 477–487.

Niżnik, A., (1979). Bełchatowski Okręg Górniczo-Energetyczny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Niżnik, A. (1981). Wpływ budowy Zespołu Górniczo-Energetycznego „Bełchatów” na organizacje przestrzeni geograficznej. Czasopismo Geograficzne, 2(3), 285–296.

Niżnik, A., Pączka, S. (1978). Kierunki przemian struktury przestrzennej Bełchatowa. Studia Regionalne, 2(8), 103–118.

Pączka, S., (1985). Rozwój przemysłu i budownictwa w latach 1970–1982. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 246–256.

Retkiewicz, H. (1976). Planowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w okręgu bełchatowskim. Region Łódzki, 5, 41–46.

Sala, K. (2018). Wpływ przemysłu na sytuację społeczno-gospodarczą i środowisko przyrodnicze gminy Kleszczów. Prace Komisji Przemysłu PTG, 33(1), 143–152.

Stachurski, A. (1978). Przemiany w strukturze ludności i zatrudnienia w rejonie bełchatowskim w latach 1960–1973. Acta Universitatis Lodziensis, (32), 125–142.

Suliborski, A. (1985). Zmiana warunków mieszkaniowych na obszarze przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego we wstępnej fazie industrializacji. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 297–316.

Tobera, P. (1985). Postawy mieszkańców Bełchatowa wobec zmian w ich środowisku życia. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 207–215.

Wachowska, B. (1985). Zarys dziejów Bełchatowskiego. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Weigel E. (2002). Postawy radnych gminy Kleszczów wobec ochrony środowiska naturalnego. Ekonomia i Środowisko, 2, 153–169.

Zarzycka, Z. (1963). Aktywizacja zawodowa kobiet okręgu bełchatowskiego i jej zmiany w związku z przeobrażeniami gospodarczymi. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysłowionych, 5, 345– 347.

Ziomek, J. (1985). Surowcowe uwarunkowania lokalizacji inwestycji górniczo-energetycznych w rejonie Bełchatowa. W: S. Liszewski (red.), Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Stan z okresu przedinwestycyjnego i wstępnej fazy pracy elektrowni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 37–48.

Published

2022-03-31

How to Cite

Kulawiak, A., & Suliborski, A. (2022). Socio-economic changes after the launch of the lignite mine and the “Bełchatów” power plant and their social perception. Case of Kleszczów commune (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(1), 90–107. https://doi.org/10.24917/20801653.361.6

Most read articles by the same author(s)