The role of tourism in shaping of conditions and quality of life of the inhabitants of a small town. Case study of Hel (Poland)

Authors

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
  • Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.15

Keywords:

conditions of life, Hel Peninsula, quality of life, small town, tourism

Abstract

The development of the tourism function, in the light of the current literature on the subject, can have a twofold effect on the locality in which the function develops. Most often it is a source of many positive changes which can be observed both in the social and economic sphere, but there is also evidence that excessive concentration of tourism brings about negative effects, e.g. excessive commercialisation and degradation of attractive and unique spaces. In the context of the disproportions observed, this paper aims to determine the relationship between the development of the tourism function and selected elements of the living conditions and quality of life of the inhabitants of Hel, one of the most popular cities in Poland. The primary source of data was a questionnaire interview conducted on a group of 327 town residents (10% of the total population) in May and July 2018. The aim of the research was, on the one hand, to identify the residents’ opinions on the conditions and quality of life in Hel and, on the other hand, to try to answer the question whether the tourist function primarily influences the population’s economic activation, physiognomy and general attractiveness of the town. The results obtained showed that in the case of Hel tourism has a positive impact on most of the above mentioned features and in the eyes of the inhabitants it is a source of many beneficial changes for the town.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anita Kulawiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Anita Kulawiak, PhD, assistant professor, University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department
of Regional and Social Geography. Doctor of Geosciences in the field of socio-economic geography. The author’s scientific and research interests oscillate around many problems related to socio-economic geography, with particular emphasis on human (humanistic) geography. In her publications, the author addressed issues related to, inter alia, urban and rural entrepreneurship, both in its process and attributive terms, local and regional development, including aspects related to the public space of cities, as well as the conditions and quality of life. Recently, aspects related to the impact of regional policy and EU funds on local and regional development have also been of particular interest. The author has published over 40 scientific articles.

Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Karolina Smętkiewicz, PhD, assistant professor, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management. The author’s scientific and research interests are related to using local resources (in particular geothermal waters) for the economic development of towns and regions, social activity and growth of entrepreneurship. The author deals mainly with the problems of socio-economic and functional-spatial changes of tourist cities, health resorts and communes in Poland and Austria, as well as urban revitalisation. In the years 2013–2017, as an employee of the Promotion Department of the Uniejów Municipality she dealt with, among others, activities related to the promotion of local natural resources and historical and cultural heritage and supporting of local entrepreneurship, as well as ecological education, thus implementing the results of scientific work in practical activities.

References

Berbeka, J. (2015). Funkcja turystyczna gmin górskich a poziom życia mieszkańców w województwie małopolskim. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 67–74.

Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (1999). Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44. 137–152.

Derek, M., Kowalczyk, A., Swianiewicz, P. (2005). Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). Prace i Studia Geograficzne, 35, 199–217.

Drzewiecki, M. (1980). Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Turystyki.

Grabowska, A. (2013). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Studia Ekonomiczne, 147, 68–80.

Gorzelak, G. (1985). Przestrzenne aspekty jakości życia i sprawiedliwości społecznej. W: A. Kukliński (red.), Gospodarka przestrzenna Polski wczoraj, dziś i jutro. 2. Warszawa: PAX, 69–83.

Hodoly, A. (1975). Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego. Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego.

Jackowski, A. (1971). Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności powiatu Nowy Targ. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 4, 93–112.

Januszewska, M., Nawrocka E. (2015). Wpływ turystyki na rozwój lokalny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 23–31.

Kachniewska, M. (2011). Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 64, 53–71.

Klima, E., Janiszewska, A., Rochmińska, A. (2011). Jakość życia na łódzkich osiedlach. SpaceSociety-Economy, 10, 145–179.

Kulawiak, A. (2014). Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatka. W: A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 209–221.

Krawczyk, Z. (2007). O turystyce i rekreacji. Studia i szkice. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Kruczek, Z. (2018). Turyści vs. Mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Turystyka Kulturowa, 3, 29–41.

Kurek, W. (1990). Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Karpat. Kraków: Uniwersytet Jagielloński (Prace habilitacyjne, 194).

Liszewski, S. (1995). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (Program badań, pierwsze wyniki). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, 207–219.

Liszewski, S. (2004). Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i programy badań. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Łapczyński, M. (2005). Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach województwa małopolskiego. StatSoft Polska. Pozyskano z: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/wplyw_aktywnosci.pdf (dostęp: 10.07.2021).

Łyszczarz, A. (2013). Czym jest poziom życia. W: A. Zborowski (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, 4. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Centrum Kultury Ekumenicznej, 89–103.

Majdak, P. (2008). Walory turystyczne Helu oraz koncepcje ich zagospodarowania wobec preferencji i oczekiwań przyjezdnych. Turystyka i Rekreacja, 4, 137–143.

Matuszewska, D. (2000). Aspekt społeczny w badaniach nad przestrzennym zagospodarowaniem turystycznym parków narodowych i ich otoczenia. Szczeliniec. Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, 4, 221–236.

Matuszewska, D. (2003). Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Matuszewska, D. (2006). Uwarunkowania, stan i perspektywy użytkowania Wielkopolskiego Parku Narodowego w opiniach mieszkańców Puszczykowa. W: W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 157–168.

Matuszewska, D. (2008). Atrakcyjność krajobrazu Słowińskiego Parku Narodowego dla potrzeb turystyki pieszej. W: A. Zaręba, D. Chylińska (red.). Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 77–90.

Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, 545.

Mika, M. (2013). Postawy społeczności lokalnych wobec turystów i rozwoju turystyki – przykład gminy Beskidu Śląskiego. Prace Geograficzne, 134, 83–100.

Mika, M., Pawlusiński, R., Zawilińska, B. (2015). Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Mularska-Kucharek, M. (2016). Przedsiębiorczość a jakość życia. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 1(108), 141–153.

Muzioł, A. (1981). Syntetyczna analiza zróżnicowania warunków życia ludności w miastach wojewódzkich. Przegląd Geograficzny, 53(4), 737–754.

Muzioł, A. (1983). Typologia miast Polski na podstawie zróżnicowania warunków życia ludności. Biuletyn Informacyjny PAN, (42).

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace habilitacyjne, 24, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Niezgoda, A., Zmyślony P. (2006). Popyt turystyczny. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju. Akademia Ekonomiczna Poznań.

Parysek, J. (2004). Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 55–66.

Pawlusiński, R. (2005). Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Rembowska K. (1994). Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia wiejskiej ludności województwa piotrkowskiego na przykładzie wybranych gmin. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 18, 103–114.

Rokicka, E. (red.). (2013). Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rutkowski, J. (1987). Jakość życia. Koncepcja i projekt badań. Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.

Rydz, E., Szymańska, D. (2001). Zróżnicowanie warunków życia w przestrzeni miasta Słupska w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. W: I. Łęcka (red.), Geografia różnorodności – różnorodność w geografii. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 35–44.

Rykiel, Z., Żerebecka, K. (2004). Jakość życia, potrzeby i patologia społeczna. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieści. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 75–88.

Słaby, T. (2004). Poziom i jakość życia. W: T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 99–130.

Smętkiewicz, K. (2014). Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.

Smętkiewicz, K. (2016). Opinia społeczna o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie mieszkańców gminy i odwiedzających w Uzdrowisku Uniejów. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1, 53–65.

Sokołowski, D. (2014). Rozwój turystyki w gminie nadmorskiej w świetle danych obiektywnych i opinii jej mieszkańców: przykład gminy Krokowa. Turyzm, 24(1), 81–88.

Szlajfer, F. (1991). Poziom życia. Zarys podejść i koncepcji. W: M. Rościszewski (red). Zmiany w światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Dokumentacja Geograficzna, 6, 59–72.

Szymańska, D. (2005). Zróżnicowanie przestrzenne jakości życia mieszkańców Wałcza w świetle badań ankietowych. Słupskie Prace Geograficzne, 2, 95–105.

Śniadek, J., Zajadacz, A. (2014). Turystyka i rekreacja, a jakość życia mieszkańców. Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. Ekonomiczne problemy turystyki, 1(25), 341–364.

Williams, J., Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of Tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 269–290. doi: 10.1016/S0160-7383(00)00030-X

Zawilińska, B. (2010). Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Monografie: prace doktorskie. Uniwersytet Ekonomiczny, 8.

Zborowski, A. (2004). Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo UŁ, 19–30.

Bank Danych Lokalnych GUS. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 10.07.2021).

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2019 r. (2020, 27 stycznia). GUS. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-grudnia-2019-r-,2,89.html (dostęp: 10.07.2021).

Economic Impact Reports. (2021). The World Travel & Tourism Council. Pozyskano z: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (dostęp: 10.07.2021).

Oficjalny portal miasta Hel. Pozyskano z: http://www.gohel.pl/ (dostęp: 10.07.2021).

Plan odnowy miejscowości Hel na lata 2010–2017. gohel.pl Pozyskano z: http://www.gohel.pl/strona-1763-plan_odnowy_miejscowosci_hel.html (dostęp 10.07.2021).

Statystyczne Vademecum Samorządowca. Gmina miejska Hel, powiat pucki. (2020). Urząd Statystyczny w Gdańsku. Pozyskano z: https://gdansk.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_pomorskie/portrety_gmin/powiat_pucki/hel.pdf (dostęp: 10.07.2021).

Published

2021-09-30

How to Cite

Kulawiak, A. ., & Smętkiewicz, K. . (2021). The role of tourism in shaping of conditions and quality of life of the inhabitants of a small town. Case study of Hel (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 239–258. https://doi.org/10.24917/20801653.353.15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>