Proposal for a Holistic Concept of Research into the Functioning of an Enterprise and Industry

Authors

  • Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.16

Keywords:

conditions for the development of enterprises, industrial company, industrial plant, spatial structure of industry

Abstract

In the process of shaping particular academic disciplines, there is a need to synthesise the existing research results and on their basis propose new methodological approaches and indicate the possibility of applying new directions of theoretic-cognitive and application research. This is the idea to which the theme and purpose of this paper refers. It proposes a new holistic research concept. The first part of the article reviews the hitherto research problems concerning the operation of an industrial plant (enterprise). Presented are the changing research concepts that initially treated the industrial plant as a landscape element, and then as a production plant affecting the processes of industry concentration, as well as socio-economic and cultural changes of the surroundings. In the second part, in the light of the theory of the dynamic system, the assumption was made that an industrial enterprise is not an isolated element of geographical space, but one of its functional components. Its role changes under the influence of endogenous and exogenous factors, as well as in the process of civilisation development. Using the idea of a dynamic system and the model of the functioning of geographical space, a new, holistic concept of research into the operation and development of an industrial enterprise is proposed. It includes various relationships: between the enterprise and the elements of geographical space (natural, socio-economic, cultural), between the rules of economic development, between different functional types of enterprises, competitive, between the categories of the environment, between the power elites and types of policies. The proposed model approach makes it possible to define various relations with the enterprise and allows for a comprehensive understanding of its functioning in a diversified surroundings, and it provides for the definition of a more precise strategy for its development.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

Zbigniew Zioło, professor, the Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, the Department of Entrepreneurship and Spatial Management. He holds a DSc title. He is also a professor of Economics. His research interests include: land management, economic geography, socio-economic policies, economics and policies of regional development.

References

Adamczyk, Z. (1994). Funkcjonowanie przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych gospodarowania (na przykładzie Zakładów Mięsnych w Krotoszynie) [The functioning of the meat industry in the new socio-economic management conditions (on the example of Meat Processing Plant in Krotoszyn)]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing management conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Dobrowolska, M. (1965). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX lecia Polski Ludowej [Trends in the development of the geography of industry during the twenty years of the People’s Republic of Poland]. Przegląd Geograficzny, 4.

Domański, R. (1965). O teoretyczną geografię przemysłu [For the theoretical geography of industry]. Przegląd Geograficzny, 37(2).

Domański, B. (1997). Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [Geography of enterprises – an undervalued research trend in the Polish economic geography]. In: B. Domański (ed.). Geografia, Człowiek, Gospodarka [Geography, Man, Economy]. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 101–112.

Domański, R. (2018). Gospodarka przestrzenna. Koncepcje teoretyczne [Spatial management. Theoretical concepts]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dziadek, S. (1988). Lokalizacja zakładu przemysłowego a ochrona środowiska przyrodniczego[Location of an industrial plant vs environmental protection]. Materiały i sprawozdania Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli, 16.

Dziewoński, K. (1949). Zagadnienie zespołu produkcyjnego w teorii lokalizacji i praktyce planowania [The issue of the production complex in the theory of location and planning practice]. Ekonomista, 3, 108–123.

Fierla, I. (1958). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań geograficzno-ekonomicznych [Industrial plant as a subject of geographic and economic research]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 7.

Fierla, I. (1962). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań geograficzno-ekonomicznych [Industrial plant as a subject of geographic and economic research]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 41.

Fierla, I. (1987). Lokalizacja przemysłu [Location of industry]. Warszawa: Polskie Wwydawnictwo Ekonomiczne.

Fierla, I. (1988). Problemy lokalizacji zakładów przemysłowych [Problems of locating industrial plants]. In: Z. Zioło (ed.). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [Industrial plant in the academic education of geography teachers]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 25–45.

Fierla, I. (1994a). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. I [Changes of conditions of the location of the industry in Poland, part I]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Fierla, I. (1994b). Zmiany uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, cz. II [Changes of conditions of the location of the industry in Poland, part II]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Florence, P.S. (1965). Brytyjski i amerykański system przemysłowy [British and American industrial system]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jażewicz, I., Rydz, E. (1994). Zmiany w funkcjonowaniu zakładów przemysłu spożywczego Słupska w latach 1985–1992 [Changes in the functioning of food industry plants in Słupsk in 1985–1992]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Kamińska, V. (1994). Rozwój indywidualnych podmiotów gospodarczych w województwie kieleckim [Development of individual business entities in the Kielce voivodeship]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Kozysa, J., Miszczuk, A., Żuk, K. (1994). Procesy prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Lubelszczyzny [Privatisation processes of industrial enterprises in the Lublin region]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Kuciński, K. (1994). Przestrzenne aspekty business planu [Spatial aspects of the business plan]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Kuciński, K. (2006). Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji [Polish enterprises in relation to global competition]. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Instytut Funkcjonowania gospodarki Narodowej.

Kuciński, K. (2009). Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju [Business strategies towards sustainable development requirements]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Kukliński, A. (1954). Zakład przemysłowy w uniwersyteckim nauczaniu geografii [The industrial plant in the university teaching of geography]. Czasopismo Geograficzne, 4.

Kukliński, A. (1959). Struktura przestrzenna przemysłu cegielnianego na Ziemiach Zachodnich w epoce kapitalizmu [Spatial structure of the brick industry in the Western Lands in the era of capitalism]. Prace Geograficzne Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, 18.

Makieła, Z. (1988). Powiązania zakładu przemysłowego z elementami infrastruktury technicznej [Associations of an industrial plant with elements of technical infrastructure]. Materiały i Sprawozdania Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli, 16.

Matykowski, R., Szulc, R. (1994). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w województwie poznańskim [Ownership transformation of state enterprises in the Poznań voivodeship]. Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Niżnik, A.M., Rilej, R.C. (1994). Możliwości wykorzystania doświadczeń gospodarki kapitalistycznej w tworzeniu nowego polskiego ładu gospodarczego (przykład dwóch ośrodków przemysłu włókienniczego) [Possibilities of using the experience of the capitalist economy in creating a new Polish economic order (example of two centers of textile industry)]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Ohme, J. (1988). Problemy siły roboczej w zakładzie przemysłowym [w] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [Problems of workforce in an industrial plant [in] An industrial plant in the academic education of geography teachers]. Warszawa– Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Ormicki, W. (1934). Zakład przemysłowy przedmiotem badań geograficznych. [The industrial plant as a subject to geographical research.], Wiadomości geograficzne, No 1–4.

Pakuła, L. (1960). Kształtowanie się ośrodków przemysłowych powiatu chrzanowskiego [Formation of industrial centers of the Chrzanów poviat]. Czasopismo Geograficzne, 4.

Pakuła, L. (1965). Kształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego, [Formation and structure of the West-Kraków Industrial Complex]. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 2.

Pakuła, L. (1967). Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii Przemysłu [Remarks on conducting field exercises in the geography of industry]. Prace z dydaktyki szkoły wyższej [Studies in the HE didactics], 4.

Parysek, J. (1994). Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzęckich Fabryk Mebli SA) [Spatial behaviours of industrial enterprises in the new socio-political conditions (on the example of Swarzęc Furniture Factory SA)]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in th changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Pączka, S. (1994). Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce [Research on the functioning of industrial enterprises in the changing management conditions in Poland]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Piskorz, S. (1988). Tematyka zakładu przemysłowego w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średniej [Theme of the industrial plant in teaching geography in primary and secondary school]. Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [Industrial plant in the academic education of geography teachers]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Rachwał, T. (2001a). Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych „Nisko” S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego [The restructuring process of Meat Processing Plant “Nisko” S.A. as a potential factor for the activation of the agricultural raw material base in the northern part of Podkarpackie Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 181– 189.

Rachwał, T. (2001b). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „TELPOD” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym [Operation of the Kraków Electronic Plants “TELPOD” in the light of changes in the Polish electronic industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 167–180.

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [The effects of restructuring of selected industrial enterprises in South-Eastern Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 6, 129–138.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [Effects of restructurings of industrial enterprises in south-east Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 98–115.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [Research problems concerning the functioning of industrial enterprises]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 53–85.

Rochnowski, H. (1994). Przekształcenia funkcjonalne Spółki Toruń-Pacific Company LTD [Functional transformations of the Toruń-Pacific Company LTD]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Secomski, K. (1956). Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych [Introduction to the theory of the distribution of productive forces]. Warszawa: PWG.

Soja, M. (1988). Problemy zatrudnienie w zakładzie przemysłowym [Problems of employment in an industrial plant]. In: Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [An industrial plant in the academic education of geography teachers]. Warszawa– Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Stiepanow, P. (1955). Metodyka badań przedsiębiorstwa przemysłowego i przemysłu regionu [Research methodology of industrial enterprise and industry of the region]. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3.

Stryjakiewicz, T. (1994). Problematyka przedsiębiorstwa w pracach Komisji Przemian Przemysłu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej [Enterprise as the theme in the studies of the Commission of the Dynamics of Industry and the Commission of the Industrial Space Organisation of the International Geographical Union]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Tkocz, M. (1996). Funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej [Functioning of coal mines in the conditions of market economy development]. In: Z. Zioło (ed.). Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych [Impact of transformation processes of the national economy on the functioning of economic units and spatial systems]. Warszawa–Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 60–68.

Tkocz, M. (2006). Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce [Effects of hard coal mining restructuring in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 28–39.

Tobolska, A. (1994). Funkcjonowanie „Amino” SA w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych [Operation of the company „Amino” SA in the changing economic and social conditions]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Troc, M. (1988). Powiązania produkcyjno-przestrzenne zakładu przemysłowego [Production and spatial links of an industrial plant]. In: Z. Zioło (ed.). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [An industrial plant in the academic education of geography teachers]. Materiały i Sprawozdania Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich, 14, 79–83.

Troc, M. (1991a). Ćwiczenia z geografii przemysłu [Exercises in industrial geography]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Troc, M. (1991b). Kwestionariusz do badania zakładu przemysłu rolno-spożywczego [Questionnaire for the study of the agri-food industry plant]. In: Z. Zioło (ed.). Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych [Problems of the agri-food industry in geographical surveys]. Warszawa–Kraków: COMSN, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Turczyn, I. (1968). Załoga Kombinatu Siarkowego „Tarnobrzeg” w latach 1962–1965 [The workforce of the Sulphur Combine „Tarnobrzeg” in the years 1962–1965]. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Naukowej, 29.

Turczyn-Zioło, I. (1978). Załoga Kombinatu Siarkowego i jej wpływ na przemiany struktury społecznej Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [The workforce of the Sulphur Combine and its impact on the transformation of the social structure of the Tarnobrzeg Region Under Industrialisation]. Przemiany społeczno-ekonomicznego Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [Socio-economic transformation of the Tarnobrzeg Region Under Industrialisation]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Winiarski, B. (1962). Na marginesie uwag S.M. Zawadzkiego [Remarks to the comments by S.M. Zawadzki]. Przegląd Geograficzny, 2.

Zawadzki, M.S. (1962). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań ekonomiczno-geograficznych [Industrial plant as a theme of economic and geographic research]. Przegląd Geograficzny, 2. Zioło, Z. (1971). Stan badań nad problemem struktury przestrzennej przemysłu i jej form koncentracji [The state of research on the problem of the spatial structure of industry and its forms of concentration]. Materiały Informacyjne WKPG w Rzeszowie, styczeń–marzec, 25–38.

Zioło, Z. (1976). The development of optimum territorial forms of industrial concentration. Geographia Polonica, 33.

Zioło, Z. (1987). Próba zarysu teorii struktury przestrzennej przemysłu [An attempt to outline the theory of the spatial structure of industry]. Prace Geograficzne, 112(11).

Zioło, Z. (red.) (1988a). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii [The industrial plant in the academic education of geography teachers]. Materiały i Sprawozdania Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli, 16.

Zioło, Z. (1988b). Funkcjonowania i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego [Functioning and development of an industrial enterprise]. Materiały i Sprawozdania Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia Nauczycieli, 16.

Zioło, Z. (ed.) (1994a). Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Operation of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Zioło, Z. (1994b). Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania [Changes in the environment of industrial enterprises in the new conditions of management]. In: Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania [Functioning of industrial enterprises in the changing economic conditions]. Warszawa–Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Zioło, Z. (1996). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej [The model of the functioning of geographical space and its importance for spatial economy]. In: U. Wich (ed.). Gospodarka, przestrzeń, środowisko [Economy, space, environment]. Lublin: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej [The place of spatial structure of industry in geographical space]. In: B. Domański (ed.). Geografia, Człowiek, Gospodarka [Geography, Man, Economy]. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125–132.

Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [Industrial spatial structure: research problems]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 9–25.

Zioło, Z. (2017). Wpływ przemysłu i usług na rozwój społeczno-gospodarczy układów przestrzennych [Impact of Industry and Services on Socio-Economic Development of Spatial Systems]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(4), 7–24.

Zioło, Z. Rachwał, T. (ed.) (2008). Problematyka badawcza geografii przemysłu [The problems of industry research in geographic and economic sciences]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Zioło, Z. (2018). Proposal for a Holistic Concept of Research into the Functioning of an Enterprise and Industry. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 252–270. https://doi.org/10.24917/20801653.324.16

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>