Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults’ Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport

Authors

  • Cracow University of Economics Institute of Management Department of Trade and Market Institutions

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.6

Keywords:

alternative city transport, carsharing, FGI, focus group interview, ride-sourcing, sharing economy, vehicle-sharing

Abstract

Shared transportation, directly corresponding to research on the sharing economy, is an important issue, directly linked with the issue of city transport, as well as that of alternative transport when analysed from a broader perspective. Forms of alternative city transport may be classified into two basic groups, different in terms of the manner in which they use their shared vehicles. It is either ride-sourcing or vehicle-sourcing (further broken down to car-sharing, bike-sharing and scooter-sharing). All the above-specified forms require access to a mobile app or a website and, consequently, some Internet and app-using skills, so it is obvious that they are predominantly used by young people. The fact prompted the author to research consumer behaviour in the sharing economy area among young people, who are regular users of the public transport available in Krakow. The research was conducted on a group of 96 respondents using qualitative method (FGI). The objective of the research was to identify the factors which determine some specific mobile behaviours in young adults in the area of alternative forms of the public transport, as well as identification of these forms of transport which are preferred and most popular among users. With all certainty, alternative forms of transport represent an attractive transportation offer addressed to young people, complementing the city transport system. Young people pointed to the particular importance of hedonistic factors prevailing n their choices, as they particularly appreciated reaching their destination in a fast, pleasant and comfortable anner, as well as the feeling of independence and freedom. However, alternative transport was certainly not hosen for reasons related to the environmental protection or economic aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

, Cracow University of Economics Institute of Management Department of Trade and Market Institutions

Anna Irena Szymańska: PhD, assistant professor in the Department of Trade and Market Institutions, Institute of Management, Cracow University of Economics. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour, collaborative consumption and other forms of access-based consumption, new trends in consumption and their implications for business strategies, as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector and circular economy.

References

Barbour, R.S., Kitzinger, J. (1999). Developing focus group research: politics, theory and practice. London: Sage.

Biniasz, D. (2016). Rozwiązania telematyczne w transporcie miejskim – studium przypadku. Autobusy, 6, 516–524.

Czornik, M. (2004). Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Dukaczewska-Nałęcz, A. (1999). Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, In: H. Domański, K. Lutyńska, A. Rostocki (eds.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Górska, K., Kisielewski, P. (2017). Analiza porównawcza nowych systemów miejskiego transportu indywidualnego. Autobusy, 6, 1203–1207.

Kamińska, M. (2017). Gospodarka współdzielenia w Polsce – rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie. Quarterly Journal, 3(22), 165–177.

Kaźmierski, J. (2009). Logistyka a rozwój regionu. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Maciejewski, G. (2014). Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach zachowań młodych dorosłych na rynku usług finansowych, In: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (eds.), Badania marketingowe – nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, 336, 266–274.

Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.

Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. London: Sage.

Nicińska, M. (2000). Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, 9, 39–50.

Nikodemska-Wołowik, A.M. (2008). Klucz do zrozumienia nabywcy – jakościowe badania marketingowe. Warszawa: Grupa Verde.

Plechawska-Wójcik, M., Miłosz, M., Michalczyk, M. (2014). Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu. Logistyka, 3, 5156–5164.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2019). Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu. Prace Komisji

Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(3), 36–57. doi: 10.24917/20801653.333.3

Radzimski, A. (2011). Transport zbiorowy oraz car sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze. Transport Miejski i Regionalny, 12, 18–26.

Sierpiński, G. (2011). Dylematy wyboru alternatywnego wobec samo-chodu osobowego środka transportu w mieście, Logistyka, 4.

Słupińska, M. (2015). Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska „wspólnych przejazdów”. Studia Socjologiczne, 3. Retrieved from: http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/m.slupinska_ekono-mia_dzielenia

Szołtysek, J. (2009a). Podstawy logistyki miejskiej. Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Szołtysek, J. (2009b). Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Szymańska, A.I. (2017). Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów, Marketing i Rynek, 9, 417–425.

Szymańska, A.I., (2018). Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Badania marketingowe – rozwój metod i technik badawczych, 525, 68–82. doi: 10.15611/pn.2018.525.06

Szymczak, M. (2001). Logistyka miejska. In: E. Gołembska (ed.), Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Tundys, B. (2008). Logistyka miejska. Warszawa: Difin.

Worek, B. (2001). Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, 10, 25–47.

Downloads

Published

2020-09-28

How to Cite

Anna Irena. (2020). Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults’ Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 84–95. https://doi.org/10.24917/20801653.343.6