Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space

Authors

  • Monika Płaziak Pedagogical University of Krakow
  • Anna Irena Szymańska Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.3

Keywords:

alternative urban transport, car sharing, digital generation, generation Y, mobile application, network generation, sharing economy

Abstract

: In large cities, we witness the development of alternative transport which accompanies the alternative car, motorcycle, scooter and bicycle transport and public transport, as well as traditional taxi transport. Such alternative forms of transport include the following transportation services: services similar to taxi services (however in lower price and offering alternative order placement methods when, i.e. ordering via a car rental application); rental of cars (owned by an enterprise or private owners) for minutes or hours, known as car sharing; and bicycle rental offered in a public rental system. Because of the specificity of order realisation, which requires access to the computer or a mobile device and the Internet and/or special app, alternative transport services are typically used by young people. In addition, a number of features characteristic for the younger digital generation (network generation, Y generation) supports a growing popularity of the transportation among the generation. Some of the features include: desire of freedom, personalisation, close observation, sensitivity to credibility and openness, desire of entertainment, joint actions, networking, a need for speed, innovation. The above-mentioned research was conducted on a pool of younger Y generation representatives, aged 19-24. Respondents are very happy to use alternative transport, they also plan to use it in the future and encourage others to do so. The key reason for their choosing such a type of transport is the freedom of choice of time and place, i.e. a vehicle is available any time and any place. On the other hand, they place some importance on the financial factor, but it is not decisive when compared to other advantages. Similarly, environment-friendly and collaborative aspects in the context of alternative transport choices have not been confirmed by the respondents’ opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Monika Płaziak, Pedagogical University of Krakow

Monika Płaziak, PhD, assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow. Member of the Polish Geographical Society. She received her MA and PhD degrees in the field of socio-economic geography at the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University in Krakow. Her research interests concern issues of spatial development in the context of location factors of enterprises, especially the personal factor. Her research works refer to the level and quality of life, with particular reference to small and medium-sized towns in Poland, and issues of functional changes in housing estates and city centres in Poland. Her research interests also include entrepreneurship and innovation of young people.

Anna Irena Szymańska, Cracow University of Economics

Anna Irena Szymańska, PhD, assistant professor in the Department of Trade and Market Institutions, Faculty of Management, Cracow University of Economics. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour, collaborative consumption and other forms of access-based consumption, new trends in consumption and their implications for business strategies, as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector and circular economy.

References

`"4mobility" (2019, 3 kwietnia). Pozyskano z https://4mobility.pl/

Banaszek, M. (2016). Ekonomia współdzielenia jako alternatywny kierunek rozwoju miast. Ekonomia Społeczna, 1, 51–59. doi: 10.15678/ES.2016.1.04

Bikeu (2019, 4 kwietnia). Pozyskano z http://bikeu.pl/

Bolt (2019, 3 kwietnia). Pozyskano z https://bolt.eu/pl/business/

Brychcy, M., Przybyłowski, A. (2018). Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, 169, 43–56.

Dorda, K. (2015). Sharing economy – wspólnotowa strategia rozwoju miast. Magazyn Miasta, 1(9).

Gajewski, P. (2018). Transport towarów w mieście z wykorzystaniem założeń ekonomii współdzielenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, 117, 144–153.

Górska, K., Kisielewski, P. (2017). Analiza porównawcza nowych systemów miejskiego transportu indywidualnego. Autobusy, 6, 1203–1207.

Hulaj (2019, 24 września). Pozyskano z https://hulaj.eu/

Jabłońska, M.R. (2018). Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii Internetu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jaroszyński, J., Chłąd, M. (2015). Koncepcje logistyki miejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 164–171.

Jastrzębska, E., Legutko-Kobus, P. (2017). Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki. Zarządzanie Publiczne, 4(40), 443–461. doi: 10.4467/20843968ZP.17.034.8018

Kamińska, M. (2017). Gospodarka współdzielenia w Polsce – rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie. Quarterly Journal, 3(22), 165–177.

Kauf, S. (2018). Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart city. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i zarządzanie, 120, 141–151.

Korneć, R. (2018). System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju. Studia Miejskie, 30, 71–84. doi: 10.25167/sm2018.030.05

Kozłowska, M., Abramowicz, A. (2017). Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 7–8, 22–30.

Lu, X., Pas, E.I. (1999). Socio-demographics, activity participation and travel behavior, Transportation. Transportation Research. Part A: Policy and Practice, 33(1).

Mitręga, M., Witczak, O. (2012). Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej. Ekonomiczne Problemy Usług, 97(724), 432–444.

Panekcs (2019, 3 kwietnia). Pozyskano z https://panekcs.pl/

Parysek, J. (2016). Dla kogo miasto? Dla ludzi czy dla samochodów. Studia Miejskie, 23, 9–27.

Plechawska-Wójcik, M., Miłosz, M., Michalczyk, M. (2014). Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu. Logistyka, 3, 5156–5164.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2015). Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich. Logistyka, 2, 1028–1038.

Radzimski, A. (2011). Transport zbiorowy oraz car sharing jako elementy systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Kopenhadze. Transport Miejski i Regionalny, 12, 18–26.

Sierpiński, G. (2012). Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 84, 93–106.

Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2019, 3 kwietnia). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pozyskano z https://www.gov.pl/documents/905843/1047987/Strategia_Rozwoju_Transportu_

do_2020_roku.pdf/ead3114a-aac7-3cdd-c71d-7f88267ce596

Słupińska M. (2015) (2019, 29 czerwca). Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska „wspólnych przejazdów”. Studia Socjologiczne, 3. Pozyskano z http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/m.slupinska_ekonomia_dzielenia

Stangel, M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Szołtysek, J. (2016). Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta – rozważania o związkach. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11, 2–9.

Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy. W: M.G. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 347–358.

Szymańska, A.I. (2017). Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, 9, 417–425.

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Traficar (2019, 4 kwietnia). Pozyskano z https://www.traficar.pl/

Tundys, B. (2013). Logistyka miejska. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Uber (2019, 3 kwietnia). Pozyskano z https://www.uber.com/pl/pl/

Wavelo (2019, 4 kwietnia). Pozyskano z https://wavelo.pl/

Wesołowski, J. (2008). Miasto w ruchu. Dobre praktyki w organizowaniu transportu miejskiego. Łódź: Instytut Praw Obywatelskich.

Published

2019-09-30

How to Cite

Płaziak, M., & Szymańska, A. I. . (2019). Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 36–57. https://doi.org/10.24917/20801653.333.3

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>