The role of the business environment in regional development in Poland

Authors

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.22.3

Keywords:

business environment, innovative environment, Poland, regional development

Abstract

In the modern transformation of the socio-economic system, a shaped environment of the economic activity is an important factor of development. The influence of business environment on the development of a region can be analyzed in many ways. Business institutions have an impact on the investment attractiveness of a region, and the level of its competitiveness. By the relation between inno- vation and industry, they contribute to the development of high technology industries, innovativeness in the region, and also the formation of a knowledge-based economy. These institutions also directly support economic activities in small and medium-size enterprises in particular, providing information, advisory and training (training and consultancy) as well as financial (loan and guarantee funds) support for doing business. Taking an active part in the networks of relations of science and business practices allow the formation of a modern regional economy.The article aims to analyze the level and dynamics of development of the business environment in 2000-2009 in a regional context and the characteristics of the relationship between the level of development of business environment and the level of socio-economic development of regions. This article is an attempt to answer the following questions: (1) what the regional differentiation of business envi- ronment development in Poland is, (2) what the dynamics of business development in the regions in 2002-2009 was, and (3) what the relationship between level of development of business environment and regional level of socio-economic development is.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Joanna  Dominiak,  PhD,  Senior  Lecturer  in  the  Regional  Analysis  Department  in  the  Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznan. Research interests focus on the role of innovation in the development of a knowledge-based econo- my, the impact of the business environment on regional development and the changes in the structure of services.

References

Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High Technology Industry and Innovative Environments: The European Expierence. London: Routledge.

Bailley, A. Maillat, D., Coffey, W.J. (1987). Service Activities and Regional Development: Some European Examples. Environment and Planning, A 19, 653–668.

Bernardy, M. (1999). Reactive and Proactive Local Territory: Co-operation and Community in Grenoble. Regional Studies, 33(4), 343–352.

Chojnicki, Z. (1993). Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12(45), 166–204.

Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teo- retyczne. W: Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355–380.

Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemy- słu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnymBiuletyn KPZK PAN, T. Czyż (red.), , 197, 59–102.

Churski, P., Dominiak, J. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów rozwoju i stagnacji gospo- darczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 54–77.

Coffey, W.J., Polese M. (1989). Producer Services and Regional Development: Policy Oriented Perspective. Papers of the Regional Science Association, 67, 13–27.

Czyż, T., (1998). Transformacja społeczno-gospodarcza województwa gorzowskiego. W: J.J. Parysek, B. Gruchman (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, T. 2: Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 334–390.

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, B., Guzik, R., Gwosdz, K. (2000). Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych. Biuletyn KPZK PAN, R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, 192, 99–124.

Domański, R. (2000a). Regionalny poziom gospodarki uczącej się. Czasopismo Geograficzne, 71(3–4). Domański, R. (2000b). Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN, 109.

Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 76(2), 209–234.

Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznań- skiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Gierszewska, G., Romanowska, M., (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 109–111.

Gillis, W.R. (1987). Can Service Producing Industries Provide a Catalyst for Regional Economic Growth. Economic Development Quarterly, 1, 249–256.

Hand, D. , Mannila, H., Smyth, P. (2005). Eksploracja danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne.

Hessels, M. (1994). Business Services in the Randstad Holland: Decentralization and Policy Implications. Tijdrschrift voor Economische en Sociale Geografie, 85(4), 371–378.

Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, Studia KPZK PAN, 106.

Illeris, S. (1989). Services and Regions in Europe. Aldershot: Avebury.

Jewtuchowicz, A. (1996). Powstawanie środowiska i sieci innowacji. Teorie i rzeczywistość. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 59–74.

Kaluizhnova, N., Osipov, M. (2012). Institutional Factors of Innovation-oriented Regional Development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116–125. Keeble, D., Lawson, C., Moore, B., Wilkinson, F. (1999). Collective Learning Processes, Networking and Institutional Thickness in Cambridge Region. Regional Studies, 33(4), 319–332.

Keeble, D., Wilkinson, F. (1999). Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Regional Clusters of High Technology SME’s in Europe. Regional Studies, 33(4), 295–303.

Longhi, C. (1999). Networks, Collective Learning and Technology Development in Innovative High Technology Regions: The Case of Sophia-Antipoli. Regional Studies, 33(4), 333–342.

Martinelli, F. (1991). Producer Services’ Location and Regional Development. W: F. Moulaert, P.W. Daniels (ed.), The Changing Geography of Advanced Producer Services. London: Belhaven Press, 15–29.

Matusiak, K.B. (1999). Infrastruktura przedsiębiorczości i transferu technologii w Polsce. W: J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Kraków: Wydawnictwo AE.

Matusiak, K.B., Zasiadły, K. (2001). Stan, zasoby i kierunki rozwoju ośrodków innowacyjnych i przedsiębiorczości na początku 2001 r. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Poznań–Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Mertl, J., Stawasz, E. (1996). Uwarunkowania i możliwości transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem inkubatora przedsiębiorczości. W: K.B. Matusiak, K. Zasiadły, T. Broczkowski, M. Pietraszewski (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, 103–144.

Morrison, D.F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowakowska, A., Feltynowski, M. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów.

W: A. Nowakowska (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka Mateusz Poradecki.

Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, Dokumentacja Geograficzna, 17.

Obłój, K. (1998). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE, 106–123.

O’Farrell, P.N., Hitchens, D.M. (1990). Producer Services and Regional Development: a Review of Some Major Conceptual Policy and Research Issues. Environment and Planning, A 22, 1141– 1154.

Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pedersen P.O. (1986). The Role of Business Services in Regional Development – a New Growth Center Strategy. Scandinavian Housing and Planning Research, 3, 167–182.

Penc-Pietrzak, I. (2002). Analiza otoczenia firmy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11. Perry, M. (1991). The Capacity of Producer Services to Generate Growth: Some Evidence from Peripheral Metropolitan Economy. Environment and Planning, A 23, 1331–1347.

Pietrzyk, I. (2001). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prawelska-Skrzypek, G., Domański, B. (1996). , Kraków: Lokalne i regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorczości w świetle doświadczeń polskich i zagranicznychWydawnictwo AE.

Przybylska, K. 2001. Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo AE.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Słodowa-Hełpa, M. (1998). Wpływ otoczenia biznesu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa gorzowskiego. W: J.J. Parysek, B. Gruchman (red.), Uwarunkowania i kierunki rozwoju spo- łeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego. T. 3. Koncepcje rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 295–325.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Werwicki, A. (1998). Zmiany paradygmatu geografii usług. Przegląd Geograficzny, 70 (3–4).

Wolfe, D.A., Gertler, M.S. (2001). Globalisation and Economic Restructuring in Ontario: From Industrial Heartland to Learning Regions? European Planning Studies, 9 (5).

Woodward, R. (1999). Otoczenie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.

Yoke-Tong Chew, Wai-Chung Yeung H. (2001). The SME Advantage: Adding Local Touch to Foreign Transnational Corporations in Singapore. Regional Studies, 35(5), 431–448.

Published

2013-06-01

How to Cite

Dominiak, J. (2013). The role of the business environment in regional development in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 22, 44–64. https://doi.org/10.24917/20801653.22.3

Most read articles by the same author(s)