Contemporary Issues of Services in Light of Polish Geographic Literature

Authors

  • Joanna Dominiak Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.324.10

Keywords:

geography of services, literature review, Poland

Abstract

Service activity, which is an essential part of modern economy, is constantly changing. The changing economic reality also involves changes in research orientations. Changes in the subject of interest in the literature related to geography of services are a reflection of the changes taking place in services. Economic changes, as well as technological and civilisation progress, result in the emergence of new directions of research, as well as the disappearance of some of the existing ones, which in current circumstances are losing their relevance. The beginnings of geography of services as a distinctive scientific discipline date back to the 1970s. Previously, service research was part of the field of settlement research. The 1970s brought an increased interest in services, which initiated the process of crystallising geography of services, manifested in both theoretical and methodological work. The article discusses current changes in Polish geography of services, in particular its new trends and research directions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Adam Mickiewicz University Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management

Joanna Dominiak, Ph.D., assistant professor in the Department of the Regional Analysis in the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her academic interests revolve around the role of innovation in the development of the knowledge-based economy, the impact of the business environment on the development of regions and changes in the structure of services.

References

Bajerski, A. (2008). Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce [Network connections of academic centers in Poland]. Przegląd Geograficzny, 80(2), 289–300.

Brezdeń, P., Spallek, W. (2009). Zróżnicowanie przestrzenne sieci bankowej w woj. dolnośląskim [Spatial Diversity of Bank Network in Dolnośląskie Voivodeship]. Przedsiębiorczość– Edukacja [Entrepreneurship–Education], 5, 266–280.

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu [Internet galaxy]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci [Network society]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chojnicki, Z. (1991). Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii [Basic methodological problems of the development of Polish geography]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Ciok, S., Ilnicki, D. (2011). Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia [Retail in the space of a large city on the example of Wrocław]. In: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (ed.). Koncepcje i problemy badawcze geografii [Concepts and research problems of geography]. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.

Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego [Business environment as a factor of socio-economic development]. Przegląd Geograficzny, 76(2), 209–234.

Dominiak, J. (2006). Struktura przestrzenna komercyjnych usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej [Spatial structure of commercial services for business in the Poznań agglomeration]. In: J. Słodczyk, R. Klimek (ed.). Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich [Changes in the space of cities and suburban zone]. Opole: Uniwersytet Opolski, 53–62.

Dominiak, J. (2008a). Aspekty regionalne rozwoju usług dla biznesu w Polsce [Regional aspects of the development of business services in Poland]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations in the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 77–92.

Dominiak, J. (2008b). Zmiany struktury usług dla biznesu w aglomeracji poznańskiej w latach 1995–2005 [Changes in the structure of business services in the Poznań agglomeration in 1995–2005]. In: J. Słodczyk, E. Szafranek (ed.). Mechanizmy i uwarunkowania konkurencyjności miast [Mechanisms and determinants of cities’ competitiveness]. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 179–189.

Dominiak, J. (2012a). Nowe formy organizacji działalności usługowej i ich rola w rozwoju gospodarczym Poznania na przykładzie Centrów Usług Wspólnych [New forms of organisation of service activities and their role in the economic development of Poznań based on the example of Shared Service Centers]. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna [Bulletin of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of the Adam Mickiewicz University. Regional Development and Regional Policy Series].

Dominiak, J. (2012b). Poziom i dynamika rozwoju otoczenia biznesu w Polsce. Studium porównawcze największych miast w Polsce [The level and dynamics of business environment development in Poland. A comparative study of the largest cities in Poland]. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Dominiak, J. (2013). Wpływ usług otoczenia biznesu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce [The role of the business environment in regional development in Poland]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 22.

Dominiak, J. (2017a). Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego [Modern Services and the Level of Economic Development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 31(1), 81–96.

Dominiak, J. (2017b). Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji wielkopolskiej [Outsourcing in enterprises of the Poznań agglomeration]. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40.

Dominiak, J. (2018). Modern services: terminological considerations and the characteristic features of their role in socio-economic development. Quaestiones Geographicae, 37(2), 17–26.

Drobiazgiewicz, J. (2010). E-administracja w Polsce [E-administration in Poland]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług [Scientific Papers of the University of Szczecin. Economic Problems of Services], 355–360.

Dzieciuchowicz, J. (2009a). Indywidualność usług dla producentów i biznesu [Individuality of services for producers and business]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 5–17.

Dzieciuchowicz, J. (2009b). Rozwój usług dla producentów i biznesu w Łodzi [Development of services for producers and business in Łódź]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 18–31.

Dzieciuchowicz, J., (2009c). Struktura przestrzenna usług dla producentów i biznesu [Spatial structure of services for producers and business]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 32–49.

Dzieciuchowicz, J. (2009d). Typologia przestrzenna usług dla producentów i biznesu [Spatial typology of services for producers and business]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu, 50–60.

Dzieciuchowicz, J. (2009e). Rozwój i funkcjonowanie usług dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej Łodzi – ogólne prawidłowości [Development and functioning of services for producers and businesses in the urban space of Łódź – general regularities]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 184–190.

Dzieciuchowicz, J. (2009f) (ed.). Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi [Services for producers and business in urban space. The example of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dzieciuchowicz, J. (2012a). Nowa geografia handlu [New geography of trade]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, 37‒53.

Dzieciuchowicz, J. (2012b). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie [A shopping mall in urban and extra-urban space. ‘Manufaktura’ in Łódź and ‘Ptak’ in Rzgów]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gaczek, W.M. (2006). Poznań jako ośrodek akademicki [Poznań as an academic center]. In: W.M. Gaczek, M. Kaczmarek, D. Marcinowicz (ed.). Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta [Poznań academic center. An attempt to determine the influence of students on the development of the city]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Ilnicki, D. (2001). Bankomat jako usługa nowa [ATM as a new service]. In: I. Łęcka (ed.). Geografia różnorodności – różnorodność w geografii [Geography of diversity – diversity in geography]. Warszawa: Instytut Krajów Rozwijających się, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 45–51.

Ilnicki, D. (2003). Wyznaczniki współczesnych przekształceń w sferze usług nowych a poziom rozwoju gospodarczego [The determinants of contemporary transformations in the sphere of new services and the level of economic development]. W: H. Rogacki (ed.). Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej [Problems of interpretation of the results of research methods used in socio-economic geography and spatial management]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 295–309.

Ilnicki, D. (2006). Usługa bankomatowa jako nowe zjawisko w starej przestrzeni [ATM service as a new phenomenon in the old space]. In: I. Jażdżewska (ed.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście [New spaces in the cities. Their organisation and functions. The 19th Conversatorium of Knowledge about the City]. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 289–304.

Ilnicki, D. (2008). Przestrzenne aspekty funkcjonowania wyższych uczelni w Polsce [Spatial aspects of functioning of universities in Poland]. In: T. Markowski, D. Drzazga (ed.). Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast [The role of universities in the social and economic development of cities and towns]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 121, 33–44.

Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań [Spatial differentiation of the level of service development in Poland. Theoretical and practical determinants of research]. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 11.

Ilnicki, D. (2014). Usługi w polskiej literaturze przedmiotu. Ujęcie chronologiczno-tematyczne [Services in Polish literature on the subject. Chronological and thematic approach]. Space‒ Society‒Economy, 13, 203‒246.

Ilnicki, D., Janc K. (2008). Węzłowość i przestrzeń przepływów Internetu. Ujęcie globalne i lokane. Geopolis – Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, 1, 7–26

Jakubowicz, E. (1993). Podstawy metodologiczne geografii usług. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jakubowicz, E. (2000). Rola usług „nowych” w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego [The role of “new” services in transformations of the Dolnośląskie Voivodeship’s urban system]. In: J. Słodczyk (ed.). Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast [Social, economic and spatial transformations of cities]. Opole: Uniwersytet Opolski, 177–186.

Janc, A. (2001). Nowe usługi na tle wybranych problemów organizacji [New services against selected organisational problems]. Poznań: Biblioteka Menedżera i Bankowca.

Jaros, I. (2005). E-government. Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym– wprowadzenie teoretyczne [E-government. Public administration in the information society – a theoretical introduction]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 31, 25–35.

Kaczmarek, T. (2014). Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce [Development, spatial structure and functions of shopping centres in Poland]. Space‒ Society‒Economy, 13, 247‒267.

Kaczmarek, T., Kaczmarek, U. (2006). Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania [Old and new commercial space of Poznan]. In: I. Jażdżewska (ed.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście [New spaces in cities. Their organisation and functions, The 19th Seminar of Knowledge about the City]. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 221–230.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2004) (2018, 10 May). Stan e-government w Polsce [The state of e-government in Poland]. E-mentor, 5(7). Obtained from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/7/id/100

Kłosiński, K. (2006). Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1995–2003 [Service sector in Poland and European Union countries in the years 1995–2003]. Handel Wewnętrzny, 3, 57–61.

Kłosowski, F. (2006a). Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej [The service sector in the economy of the traditional region in the conditions of transformation and restructuring. An example of the Katowice conurbation]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kłosowski, F. (2006b). Tendencje zmian w sektorze usług konurbacji katowickiej w latach 1991–2002 [Trends of changes in the Katowice Conurbation Service sector in 1991–2002]. In: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast [Directions of transformation of the economic and socio-demographic structure of cities]. Opole: Uniwersytet Opolski, 85–98.

Księżopolski, B., Kotulski, Z. (2004). Zagrożenia procesów komunikacyjnych e-commerce oraz sposoby przeciwdziałania [Threats of e-commerce communication processes and counteracting methods]. In: J. Kisielnicki (ed.). Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania [Information technology as a tool of modern management]. Warszawa: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Liberska, B. (2008). Globalizacja a offshoring usług sektora IT [Globalisation and offshoring of the IT services]. In: A. Szymaniak (ed.). Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres [Globalisation of services, outsourcing, offshoring and shared services centres]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 237–254.

Lichniak, I. (2010). Ku gospodarce usług [Towards the service economy]. In: L. Lichniak (ed.). Serwicyzacja polskiej gospodarki [Servicing of the Polish economy]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 11–24.

Masłowski, A. (2008). Globalizacja rynku usług [Globalisation of the services market]. In: A. Szymaniak (ed.). Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [Globalisation of services. Outsourcing, offshoring and shared services centres]. Poznań: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 85–100.

Męczyński, M. (2006). Przestrzenne zróżnicowanie i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce [Spatial Differentiation of the Level of Innovation of Regional Economy of Lower Silesian Voivodeship]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 9, 116–129.

Micek, G. (2006). Mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce [Mechanisms of spatial concentration of IT companies in Poland]. In: Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara (ed.). Strategie informatyzacji [Computerisation strategies]. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, 87–96.

Micek, G. (2008). Rozwój usług informatycznych w Polsce w ujęciu przestrzennym [Development of IT services in Poland in spatial terms]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations in the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 93–110.

Michalski, W. (2006). Ocena zapotrzebowania społecznego na elektroniczne usługi świadczone przez urzędy administracji publicznej w Polsce [Assessment of public demand for electronic services provided by public administration offices in Poland]. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1–2.

Mielcarek, P. (2008). Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej [Conditions for the use of outsourcing in business]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations in the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 111–128.

Minkowski, A., Motek, P., Perdał, R. (2009). Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych [The level of advancement of the Wielkopolska gmina offices in the field of computerisation and development of electronic public services]. Poznań: Wydawnictwo M-Druk.

Naisbitt, J. (1997). Megatrends Asia. London: Nicholas Brealey.

Nowocień, J. (2007). Outsourcing w działalności Capgemini na przykładzie centrum BPO i ITO w Polsce [Outsourcing in the Capgemini business based on the example of the BPO and ITO centres in Poland]. In: A. Szymaniak (ed.). Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [Globalisation of services, outsourcing, offshoring and shared services centres]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Nowosielska, E. (1994). Główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze [Main development trends of the last twenty years and current research problems]. Zeszyty Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 22.

Perdał, R. (2008). Poziom rozwoju usług elektronicznej administracji w gminach województwa wielkopolskiego [The level of development of electronic administration services in the gminas of Wielkopolskie Voivodeship]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations on the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 29–64.

Perdał, R. (2011). Regionalne zróżnicowanie poziomu dostępu i wykorzystania internetu w Polsce [Regional diversification of the level of access and use of the Internet in Poland]. Biuletyn Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 248, 85–105.

Polarczyk, K. (1970). Miary zasięgu oddziaływania zakładów usługowych. Sprawozdania PTPN za II półrocze IG PAN [Measures of the range of impact of service plants. PTPN reports for the second half of IG PAN], 2, 322–326.

Polarczyk, K. (1971). Wynik pracy podstawą definicji i klasyfikacji usług oraz sfery usług [The result of the work as the basis for the definition and classification of services and the sphere of services]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Legal, Economic and Sociological Movement], 1, 189–203.

Polarczyk, K. (1976a). Struktura przestrzenna usług w mieście Poznaniu [Spatial structure of services in the city of Poznań]. Dokumentacja Geograficzna [Geographical Documentation] 1, 93–95.

Polarczyk, K. (1976b). The Distribution of Service Centers within Large Urban Areas. A Market Accessibility Model. Geographia Polonica, 33(2), 143–155.

Polarczyk, K. (1979). Kierunki badań wewnątrzmiejskiej struktury usług [Directions of research of urban structure of services]. In: Z. Chojnicki (ed.). Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych [Structure and functions of the spatio-economic arrangements]. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 81–95.

Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy [Electronic banking. Essence – state – perspectives]. Warszawa: CeDeWu.

Retkiewicz, W. (2008). Wybrane koncepcje cyberprzestrzeni w geografii [Chosen concepts of cyberspace in geography]. In: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (ed.). Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii [Territory, region, place – time and space in geography. Basic ideas and concepts in geography]. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 115–128.

Retkiewicz, W. (2014a). Przestrzenna natura cyberprzestrzeni [The spatial nature of cyberspace]. In: Z. Rykiel, J. Kinal (ed.). Wirtualność jako realność [Virtuality as a reality]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Retkiewicz, W. (2014b). Internet jako nowy przedmiot w badaniach geograficznych [Internet as a new subject in geographic surveys]. In: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (ed.). Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna [Achievements of Polish geography after the conference in Radzyń. Critical rating]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 155–162.

Rogoziński, K., Gnusowski, M. (2017). Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług [Trust – an interdisciplinary included contribution to the new theory of services]. Współczesne problemy ekonomiczne [Contemporary economic problems], 2(15), 17–31.

Rudawska, I. (ed.) (2009). Usługi w gospodarce rynkowej [Services in a market economy]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Skórska, A. (2012). Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej [Knowledge-intensive business services in Poland and other European Union countries]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skórska, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [Spatial Diversity of High-Tech Industry and KnowledgeIntensive Services Development in Central-Eastern Europe]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society]. 29(2), 53–65.

Skórska, A. (2016). Regionalne zróżnicowanie innowacyjności sektora usług w Polsce [Regional diversification of innovativeness of the services sector in Poland]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Economic Studies. Zeszyty Naukowe of the University of Economics in Katowice], 291, 127–138.

Sobczyński, M., Słowik, A., (2000). Przestrzenne zróżnicowanie innowacyjności w sferze nieprodukcyjnej w województwie łódzkim [Spatial diversification of innovativeness in the nonproductive sphere in the Łódzkie Voivodeship]. In: S. Ciok, D. Ilnicki (ed.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych [Transformations of regional functional and spatial structures]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 375–387.

Strożek, P., Jewczak, M. (2016). Rozwój sektora ICT w Polsce – ocena międzyregionalna [The development of the ICT sector in Poland – interregional evaluation]. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 9(957), 101–117.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego) [Location of firms and spatial behaviour of employees of the IT sector (the case of the Poznań metropolitan area)). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 13, 21–33.

Szcześ, M., Jakubiec, S. (2002). Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne [Electronic financial services – market characteristics, challenges and regulatory initiatives]. Warszawa: Narodowy Bank Ppolski.

Szukalski, S.M. (2004). Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. Handel Wewnętrzny [Servicisation of the economy and industrialisation of services]. Internal Trade, 4–5.

Szukalski S.M. (2009). Determinanty i kierunki rozwoju sektora usług w Polsce w perspektywie 2020 r. Handel Wewnętrzny 5, 15–24.

Taraszkiewicz, T. (2010). E-usługi w administracji publicznej na przykładzie samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej w Gdańsku [E-services in public administration based on the example of the local electronic information platform in Gdańsk]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług [Scientific Papers of the University of Szczecin. Economic Problems of Services], 58, 417–425.

Weltrowska, J. (2003). Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w latach 1989– 2002 [Spatial development of the banking system in Poland in 1989–2002]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Weltrowska, J. (2007). Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju bankowości w Polsce [Regional diversification of the level of banking development in Poland]. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych [Transformations of the regional functional and spatial structures], 9, 339–349.

Weltrowska, J. (2008). Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce [Development of electronic banking services in Poland]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations in the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 65–77.

Weltrowska, J. (2009). Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce [Development of electronic banking services in Poland]. In: J. Dominiak (ed.). Przemiany w sferze usług w Polsce [Transformations in the sphere of services in Poland]. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 65–76.

Werwicki, A. (1998). Zmiana paradygmatu geografii usług [Changes in the paradigm of the geography of services]. Przegląd Geograficzny, 70(3–4), 249–267.

Węgrzyn, G. (2009). Rola sektora usług we współczesnej ekspansji gospodarczej [The role of the service sector in contemporary economic expansion]. In: K. Piech, B. Kryk (ed.). Innowacyjność w skali makro i mikro [Innovation on the macro and micro scale]. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Węgrzyn, G. (2013). Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – studium komparatystyczne [Services sector in a knowledge-based economy – a comparative study. Oeconomia Copernicana, 1.

Więcław-Michniewska, J. (2006). Nowe przestrzenie handlowe w aspekcie realizacji zadań samorządu terytorialnego [New commercial spaces in the aspect of the implementation of tasks of local self-government]. In: I. Jażdżewska (ed.). Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście [New spaces in the cities. Their organisation and functions. The 19th Seminar of Knowledge about the City]. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 277–286.

Wilk, W. (2005). Miejsce miast w sieciach handlowych – przykład Polski [Place of cities in shopping chains – an example of Poland]. Prace i Studia Geograficzne, 35, 129–153.

Wilk, W. (2012). Obecność handlu dyskontowego a poziom rozwoju regionów w państwach Grupy Wyszehradzkiej [The presence of discount trade and the level of development of regions in the countries of the Visegrad Group]. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego [Scientific Dissertations of the Institute of Geography and Regional Development of the University of Wrocław], 28, 81–92.

Wilk, W. (2013). Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce [The concept of networks and the geography of organised retail trade in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiśniewski, E. (2008). Wpływ szkolnictwa wyższego na rozwój społeczno-gospodarczy Kołobrzegu [Impact of higher education on the socio-economic development of Kołobrzeg]. Studia Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 121, 126– 131.

Wodnicka, M. (2009). Rola usług w rozwoju gospodarczym Polski [The role of services in the economic development of Poland]. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie [Zeszyty Naukowe of the Małopolska School of Economics in Tarnów], 2(13).

Wolaniuk, A. (2006). Szkolnictwo wyższe [Higher education]. In: J. Dzieciuchowicz (ed.). Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi [Non-market services in the urban space of Łódź]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 86–107.

Wolaniuk, A. (2008). Rola i miejsce wyższych uczelni w organizacji przestrzeni miasta [The role and place of universities in the organisation of the city space]. Studia Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 121, 45–60.

Wyszkowska-Kuna J. (2016). Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej [Knowledge-based business services. Impact on the competitiveness of the economy on the example of selected countries of the European Union]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zięba, M. (2015). Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej [Knowledge-intensive services sector and its dynamics and employment structure in the European Union countries]. Ekonomia, 40.

Zorska, A. (2007). Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski [Outsourcing and relocation of services in the world. Applications for Poland]. Gospodarka Narodowa [National Economy], 1–2.

Zorska, A. (2008). Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji [Outsourcing and relocation of services in the era of globalisation and computerisation]. In: A. Szymaniak (ed.). Globalizacja usług outsourcing, offshoring i shared services centres [Globalisation of outsourcing, offshoring and shared services centres]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Downloads

Published

2018-11-27

How to Cite

Dominiak, J. (2018). Contemporary Issues of Services in Light of Polish Geographic Literature. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(4), 163–175. https://doi.org/10.24917/20801653.324.10

Most read articles by the same author(s)