Development of ski infrastructure in Poland and the Podhale region on the basis of surveys

Authors

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Piotr Raźniak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Daniel Obirek Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.4

Keywords:

skiing, Podhale region, winter sports, ski station

Abstract

In times of contemporary economic, social, technological, and cultural changes, what also changes is the way of spending free time. A feature of the modern leisure and recreation, and also the direction of their development is the diverse sporting activities undertaken outside of households. Furthermore, due to the greater prosperity and mobility of inhabitants in developed countries, wide access to specialized equipment and a wide range of services offered, tourist services have become more egalitarian, creating the phenomenon of mass tourism. Tourism is now one of the most dynamically developing sectors of economy in many countries in the world and has an increasing impact on local development through economic growth and an increase in employment. In Poland, in terms of popularizing active way of spending free time a progressive interest in winter sports has been observed. Skiing and snowboarding are becoming the preferred forms of spending time actively in winter. In response to the reported demand in Poland, more and more ski resorts are opened. Increased tourist traffic in winter, as well as new competition, forces the owners of ski resorts to undertake new investments, in order to meet the growing needs of users of such centers. Competitiveness in this sector causes the entrepreneurs to seek new and innovative solutions, which result in improvements and enhancements for users, thus offering more attractive ways of spending free time. The purpose of this paper is to assess the current state of ski infrastructure with complementary services and users’ expectations in the most popular ski resort in Poland, which is the Podhale Region. This is done on the basis of fieldwork carried out in said region. Also analyzed in the study are developmental barriers of ski resorts and expectations of users.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, graduated from the Pedagogical University of Cracow holds a degree in geographyand a Ph.D. title in history (Institute of European Studies at the Jagiellonian University). Heis an assistant professor at the Pedagogical University of Cracow in the Institute of Geography. Hisresearch interests are tied with regional problems and processes of socio-economic regionalization,with particular emphasis on the diversity of Europe, processes of European integration and historicalconditions.

Piotr Raźniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Piotr Raźniak, PhD is an assistant professor in the Institute of Geography at the Pedagogical Universityof Cracow. His research interests include: rankings of cities; problems of functioning of metropolitanareas; migrations of population; and suburbanization.

Daniel Obirek, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego

Daniel Obirek, graduated from A.F. Modrzewski Krakow University where he studied SpatialManagement

References

Baran, M. (1985). Kolejki linowe, wyciągi narciarskie, nartostrady. Warszawa–Kraków: Wyd. PTTK.

Candrea, A.N., Ispas, D.A. (2010). Promoting tourist destinations through sport events. The case of Braşov. Journal of Tourism, 10, 61–67.

Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 3, 5–17.

Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 81–87.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka- -Syroka, A. Kaźmierczak (red.). Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Wrocław: Quaestio, 347–371.

Dryglas, D., Wach, K. (2007a). Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Małopolsce w świetle badań empirycznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 46–51.

Dryglas, D., Wach, K. (2007b). Regional Labour Market and Tourist Enterprises in Malopolska. Economics and Competition Polic, 3(8), 79–86. DOI:10.2139/ssrn.1113483

Guzik, M., Skawiński, P., Wężyk, P., (2002). Oddziaływanie narciarstwa zjazdowego na szatę roślinną Doliny Goryczkowej w Tatrach. W: J. Partyka (red.). Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Ojców, 723–733.

Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne, 125, 77–93.

Helešic, J. (2014). Trendy v rozvoji lyžařských středisek a jejich vliv na cestovní ruch. Referat wygłoszony na konferencji Cestovní Ruch, Hotelnictví a Lázeňství ve Světle Vědeckého Výzkumu A Praxe, 14–15 maja 2014.

Krupa, J., Wołowiec, T. (2010). Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona. W: J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 7-35.

Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – Studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95–110.

Kunysz, P. (2010). Stan zagospodarowania zieleńca pod kątem uprawiania snowboardu w opinii ankietowanych snowboardzistów. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 31, 374–380.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: IGiGP UJ.

Madziková, A., Klamár, R., Rosič, M., Kaňuk, J. (2011). Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej. Prace Geograficzne, 125, 111–128.

Mika, M., Krzesiwo, K., Krzesiwo, P. (2007). Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce – przykład Szczyrku. Prace Geograficzne, 117, 63–77.

Myga-Piątek, U., Jankowski, G. (2009). Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, 27–38.

Nowacki, M. (2010). Model uwarunkowań cen skipassów w polskich ośrodkach narciarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, 435–446.

Olchowik, L. (2006). Wypoczynek z dawką adrenaliny wciąż zyskuje nowych fanów. Wiadomości Turystyczne, 15, 11–12.

Pasławska, M. (2010). Turystyka narciarska jako forma aktywnego wypoczynku w okresie zimy. Turystyka i Zdrowie, 4, 155–163.

Petryszyn, J., Zuzańska-Żyśko, E. (2009). Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia. Geographia. Studia et Dissertationes, 31, 127–145.

Preisler, M. (2011). Turystyka kwalifikowana jako zjawisko społeczne. Studia Periegetica, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 6, 37–43.

Puciato, D. (2010). Determinanty popytu na narciarskie usługi rekreacyjne. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 31, 357–361.

Pytel, S., Tkocz, M., Zuzańska-Żyśko, E. (2009). Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Obszaru Metropolitalnego. W: T. Marszał (red.). Funkcja usługowa małych miast. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 89–107.

Quirini-Popławski, Ł. (2011). Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego północnej części Beskidów Wschodnich (Ukraina). Czasopismo Techniczne. Architektura 108 (6–A), 271–279.

Raźniak, P. (2013a). Zależność pomiędzy miejscem w międzynarodowych hierarchiach miast a poziomem usług turystycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 76–90.

Raźniak, P. (2013b). Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno- gospodarczego województwa małopolskiego. W: P. Raźniak (red.). Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 45–66.

Sołtys, J. (2009). Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz – wybrane problemy. Czasopismo Techniczne, 10, 126–130.

Stăncioiu, A.F., Teodorescu, N., Vlădoi, A.D., Băltescu, C. (2011). The Image of the Tourism Destination – a Supporting Element in the Development of the Regional Tourism Brand. Study Case: Muntenia. Theoretical and Applied Economics, 18, 2(555), 139–152.

Raport Turystyka zimowa (2012, 5 listopada). Raport TNS OBOP. Pozyskano z www.wiadomosciturystyczne.pl

Wilczek, Z., Palowska, M. (2004). Ocena przyrodnicza przydatności terenów zlokalizowanych na stokach Dębowca i Szyndzieli dla potrzeb realizacji planowanych tras narciarskich „Sahara” i „Dębowiec” w Bielsku-Białej. Katowice.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2011). Regional differences In the standard of living in Poland (based on selected indices). Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 31–36.

Zuzańska-Żyśko, E. (2005). Funkcja turystyczna małych miast województwa śląskiego. W: E. Rydz (red.). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: PAP, 71–87.

Zuzańska-Żyśko, E. (2006). Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Zwijacz-Kozica, M., Zwijacz-Kozica, T., Zagajewski B. (2010). Ocena wpływu turystyki i narciarstwa na stan kosodrzewiny w rejonie Hali Gąsienicowej na podstawie zdjęć hiperspektralnych. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, 2, 81–86.

Published

2014-01-03

How to Cite

Dorocki, S., Raźniak, P., & Obirek, D. (2014). Development of ski infrastructure in Poland and the Podhale region on the basis of surveys. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 59–77. https://doi.org/10.24917/20801653.28.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>