Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy

Authors

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.24.3

Keywords:

agritourism, agritourism enterprises, innovativeness, knowledge-based economy

Abstract

Agritourism enterprises represent an important branch of economic activity on the local,national and international scale. Agritourism is a significant form of farm activities diversification(Kłodziński, 2001). It plays crucial role in the economic revival of rural areas, affects the local economicstructures and their liveliness, and in the consequence contributes to an increase in the number ofworkplaces and attracting new sources of income.The main objective of this paper is the diagnosis of agritourism enterprises in Poland. It focuses on thecharacteristics and structure determining of agritourism farms offer, as well as evaluating entrepreneurial,innovative and market behaviour of agritourism enterprises in a knowledge-based economy. Thebasis for the analysis is formed on both the information from secondary sources as well as surveys andindividual in-depth interviews conducted with a sample of agritourism farms throughout Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, graduated from Pedagogical University of Cracow, MA degree in geography,Ph.D. in history (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). Adjunct (assoc. professor)at Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography. His research interests are tied withregional problems and processes of socio-economic regionalization, with particular emphasis on thediversity of Europe, processes of European integration and historical conditions.

Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Anna Irena Szymańska, graduated from Cracow University of Economics, MA degree in Managementand Marketing, PhD degree in economic sciences in the field of management sciences (Chair of MarketAnalysis and Marketing Research – Cracow University of Economics). Adjunct (assoc. professor) inthe Department of Entrepreneurship and Spatial Management at Pedagogical University of Cracow.Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviouras well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SMEsector.

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Zdon-Korzeniowska, graduated from Cracow University of Economics (Departmentof Economics, specializing in Entrepreneurship and Innovation), MA degree in economy, Ph.D.in economic sciences in the discipline of management studies (Faculty of Management and SocialCommunication, Jagiellonian University). Adiunkt (assoc. professor) at Pedagogical University ofCracow, Institute of Geography, Department of Entrepreneurship and Spatial Management. Her researchinterests centered around the issues of tourism management at the local and regional level, withparticular emphasis on sustainable development and the construction of local and regional tourist products,as well as the integration and coordination of the actors involved in this process, with particularemphasis on the role of local government.

References

Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95–109.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 423–438.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2012). Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8(8), 45–60.

Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Rozwój agroturystyki jako formy dywersyfikacji działalności rolniczej – przykład Polski i (w druku).

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M., (2013a). Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France. Current Issues of Tourism Research, 2, 20–29.

Dorocki, S., Szymańska, A.I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013b). Gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9 (w druku).

Fic, M. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.). Teoretyczne aspekty gospodarowania. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jagusiewicz, A., Legienis, H. (2006). Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.

Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: M. Morawski (red.). Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Kłodziński, M. (2001). Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 1(78), 215–226.

Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2011). Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do strategii rozwoju UE 2020. W: J. Kundera (red.). Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Wrocław: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 444–445.

Perechuda, K., Hołodnik, D. (2012). Nowoczesny model gospodarstwa agroturystycznego oparty na wiedzy. W: M. Morawski (red.). Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Rachwał, T., Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116–128.

Raźniak P. (2012). Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce. W: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4/2012, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 41–52.

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (2012). Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN).

Wiatrak, A.P. (2003). Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 90, 9–18.

Published

2013-10-01

How to Cite

Dorocki, S., Szymańska, A. I., & Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Agritourism Enterprises in a Knowledge-based Economy. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 24, 38–58. https://doi.org/10.24917/20801653.24.3

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>