Spatial Differentiation of the Dynamics of Local Development in Malopolska Based on Selected Socio-economic Factors

Authors

  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Paweł Struś Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.312.1

Keywords:

demography, economics, Galicia, GIS, historical geography, Malopolska, potential index

Abstract

Created as a result of the 18th-century partitions of Poland, Galicia has functioned in isolation fromthe rest of the Polish territory for almost 150 years. Significantly vast territorial autonomy in the second halfof the 19th century influenced the development of sustainable socio-economic structures of the province.The fact that the changes occurred at the end of the 19th had a particular impact on the establishment ofstable spatial systems in Galicia. There were significant changes in the socio-economic development of theseterritories. In the following article authors work out the idea of spatial diversity of the dynamics of local developmentin the Malopolska region in relation to the theory of long-duration. The synthetic indicator of thedevelopment was constructed basing on the socio-economic criteria. The indicator was used for comparativeanalysis of the hierarchic structure of the development of Malopolska region between 1900 and 2002. Theanalysis is carried out on the basis of statistical data and GIS tools. The observed differences in growth weremainly due to the conditions of global political and economic changes, but they were transformed by localinstitutional conditions. The authors proved the stability of settlement structure of Malopolska region, a well as lowering rank of some centers - especially in the eastern part of the analyzed region and for the citiesassociated with mining industry. Krakow recorded the highest increase, along with the areas forming part ofthe urban zones and regions with tourist function.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, Ph.D., Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography,the Pedagogical University of Cracow. Aassociate Professor at the Pedagogical University of Cracow, Instituteof Geography. Sławomir Dorocki graduated from the Pedagogical University of Cracow, M.Sc. degree in geography,Ph.D. in history (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). His research interestsare connected to regional problems and processes of socio-economic regionalization, with particular emphasison the diversity of Europe, processes of European integration, historical conditions, and application ofcomputer and statistical methods in the study of diversity of space.

Paweł Struś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

Paweł Struś, Ph.D., assistant Professor in the Department of Geoinformation and Geo-environmental ResearchInstitute of Geography at the Pedagogical University of Cracow. Specialist in the field of GeographicInformation Systems and digital cartography. In his research work he deals with the visualization of terrainusing laser scanning method, analysis of morphometric factors in the structural terrain. He is also working onhistorical data using modern computer techniques.

References

Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9–23.

Baza danych lokalnych GUS (2016, 30 listopada). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/

Berdecka, A. (1982). Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333–1370). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Borowiec-Gabryś, M., Dorocki, S., Zdon-Korzeniowska, M. (2015). Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 140–151.

Broński, K. (2001). Niemcy w społeczności miejskiej Galicji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 571, 71–83.

Broński, K. (2002). Funkcje kulturotwórcze większych miast galicyjskich w dobie autonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 611, 41–56.

Broński, K. (2006). Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji (po 1989 r.). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 706, 7–26.

Broński, K. (2007). Rozwój Galicyjskiego systemu bankowego w latach 1831–1914 (zarys problematyki). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 749, 75–92.

Burghardt, A.F. (1971). A hypothesis about gateway cities, 269–285. DOI: 10.1111/j.1467- 8306.1971.tb00782.x

Burszta, J. (1958). Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. O tworzeniu się krajobrazu ziem polskich i rozplanowań wsi. Wrocław: Ossolineum.

Churski, P., Perdał, R. (2008). Czynniki rozwoju społecznogospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej. W: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.). Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 21–32.

Cutrara, S. (2010). Transformative History: The Possibilities of Historic Space. Canadian Social Studies, 44(1), 4–16.

Dobrowolska, M. (1958). Badania nad geografią osiedli południowej Małopolski. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 8, 94–124.

Dobrowolska, M. (1959). Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej. Przegląd Geograficzny, 31(1), 3–32.

Dobrowolska, M. (1961). Przemiany środowiska geograficznego Polski do XV wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobrowolska, M. (1985). Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Dobrowolska, M., Rajman, J. (1974). Współzależność procesów industrializacji i urbanizacji w kształtowaniu regionu historycznego w czasach nowożytnych i współczesnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 96, 67–89.

Domański, B. (2000). The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic success: the case of path dependent development of Gliwice. W: B. Domański (red.). Studies in local and regional development. Prace Geograficzne, 106, 35–54.

Dorocki, S. (2007a). Interdyscyplinarność badań regionalnych w analizie struktur regionalnych Francji. W: M. Strzyż, A. Świercz (red.). Badania regionalne – wybrane problemy. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 167–175.

Dorocki, S. (2007b). Proces kształtowania się regionalnej struktury rolnictwa Francji. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 567–583.

Dorocki, S. (2007c). Małopolska wobec europejskiej polityki regionalnej. W: J. Kot (red.).Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 40–48.

Dorocki, S. (2008a). Kształtowanie się regionów przemysłowych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 45–54.

Dorocki, S. (2008b). Kultura w aspekcie badań geograficznych. W: A. Pankowicz, J. Rokicki, P. Plichta (red.). Tożsamość kulturoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 283–288.

Dorocki, S. (2008c). Zmiany struktury osadniczej Francji w oparciu o metody analizy wielkości miast. W: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacyjnych, Miasta w okresie przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 161–172.

Dorocki, S. (2009). Uwarunkowania kształtu regionalnych granic Francji. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.). Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 83–98.

Dorocki, S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness. Current Issues of Tourism Research, 4, 50–57.

Dorocki, S. (2015). Struktury regionalne Francji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Dorocki, S. (2017). Instytucjonalne uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania wyników kształcenia na szczeblu szkolnictwa gimnazjalnego i średniego w Małopolsce w ujęciu historycznym. Przedsiębiorczość – Edukacja (w druku).

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013a). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka- -Syroka, A. Kaźmierczak (red.). Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Wrocław: Quaestio, 347–371.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013b). Szkice z historii uzdrowiskowej Krynicy od fin-de-siècle do końca dwudziestolecia międzywojennego. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.). Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Wrocław: Quaestio, 373–390.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013c). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM, Vol. II, 309–316. DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014a). Józef Dietl i jego działalność w zakresie odbudowy i popularyzacji Krynicy i uzdrowisk Galicji Zachodniej oraz Królestwa Polskiego w Komisji Balneologicznej Krakowskiej i Spółce Zdrojowisk Krajowych. W: B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroki, K. Sudoł (red.). Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX–XXI wiek). Wrocław: Quaestio, 81–96.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014b). Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88–116.

Dorocki, S., Raźniak, P., Struś, P. (2017). Differentiation of Demographic Developments of Major Cities of Central Europe. In: R. Efe, M. Öztürk (eds.). Contemporary Studies in Environment and Tourism. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 161–172.

Driver, F. (2013). Research in historical geography and in the history and philosophy of geography in the UK, 2001–2011. Journal of Historical Geography, 42, 203–211. DOI: 10.1016/j.jhg.2013.07.011

Dylik, J. (1948). Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi. Łódź: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Dzieciuchowicz, J. (2011). Rozwój społeczny współczesnego świata – struktura i typologia przestrzenna.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, 1–31.

Eberahardt, P. (2004). Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Environmental Systems Research Institute (ESRI) (2014). ArcGIS Desktop Help 10.2.

Franaszek, P. (1997). Przesłanki rozwoju górnictwa naftowego w Galicji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Historyczne, 121, 171–201.

Gałka, J., Kurek, S., Wójtowicz, M. (2015). Zmiany zaludnienia oraz struktur demograficznych mieszkańców Krakowa na tle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w okresie transformacji. W: M. Soja, A. Zborowski. Miasto w badaniach geografów, t. 2. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 29–42.

Gierańczyk, W. (2009). Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 82–94.

Golachowski, S. (1964). Dawne wzory i nowe modele wsi. Czasopismo Geograficzne, 35(3/4), 371–386.

Gregory, I.N., Ell, P.S. (2007). Historical GIS: Technologies, Methodologies, and Scholarship. Cambridge: Cambridge University Press.

Guzowski, P., Kukla, C. (red.) (2014). Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Gwosdz, K. (2004a). Ewolucja rangi Krakówmiejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska. : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gwosdz, K. (2004b). Koncepcja zależności od ścieżki (path dependence) w geografii społeczno- -ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 76(4), 433–456.

Gwosdz, K., Domański, B. (2015). Czynniki sukcesu kreatywnej destrukcji gospodarki Bielska- -Białej. W: M. Soja, A. Zborowski. Miasto w badaniach geografów, t. 2. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 57–76.

Hägerstrand, T. (1965). A Monte Carlo Approach to Diffusion. European Journal of Sociology, 6(1), 43–67.

Hunt, L. (1986). French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm. Journal of Contemporary History, 21(2), 209–224.

Jelonek, A. (1971). Terytorium i ludność miasta Tarnowa. Prace Geograficzne, 82, 36–43.

Jędrzejczyk, D. (2008). U źródeł polskiej myśli geopolitycznej. Prace Geograficzne, 218, 15–28.

Kargol, T. (2010). Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.). Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 7, 133–149.

Kiełczewska-Zaleska, M. (1956). O powstaniu i przeobrażaniu kształtów wsi Pomorza Gdańskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kiełczewska-Zaleska, M. (1963). Nowe kierunki studiów geograficzno-historycznych nad osadnictwem wiejskim. Przegląd Geograficzny, 35(1), 3–19.

Kiryk, F. (1980). Lokacje miejskie nieudane, translacje miast i miasta zanikłe w Małopolsce do połowy XVII stulecia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 28(3), 373–384.

Kiryk, F. (1994). Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek. Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.

Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5–26.

K. K. Statistische Zentralkommission (Hrsg.) (1907). Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung, vom 31. Dezember 1900, XII. Galizien: Wien.

Koter, M., Kulesza, M. (1994). Badania geograficzno-historyczne osadnictwa miejskiego w Polsce w latach 1918–1993. W: S. Liszewski (red.). Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II: Kierunki badań naukowych. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 131–161.

Kowalski, M. (2000). Geografia wyborcza Polski – przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989–1998. Warszawa: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krasnowolski, B. (2016). Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnych Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej. Archaeologia Historica Polona, 23, 229–258. DOI: 10.12775/ AHP.2015.010

Kulesza, M. (2011). Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast średniowiecznych w Polsce. Łódź: Ibidem.

Kunisz, A. (1971). Zarys historii miasta Tarnowa. Prace Geograficzne, 82, 29–34.

Kurowski, S. (1963). Historyczny proces wzrostu gospodarczego: analiza trendów sekularnych na podstawie produkcji żelaza i stali. Warszawa: S. Liszewski.

Kwaśny, J., Mroczek, A. (2013). Kraków jako miasto kreatywne – adaptacja koncepcji R. Floridy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 290, 95–113.

Kwiatek-Sołtys, A. (2002). Miejsce byłych miast w sieci osadniczej południowej Polski. W: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań. Rzeszów: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Fosze, 425–432.

Labuda, G. (1953). Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej. Przegląd Geograficzny, 25(1), 5–56.

Lalik, T. (1953). Przegląd badań nad historią rozplanowania osad wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Urbanistyki i Architektury.

Lalik, T. (1976). Geneza sieci miasteczek w Polsce średniowiecznej. W: A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.). Miasta doby feudalnej w Europie Środkowowschodniej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 366–380.

Lepucki, H. (1938). Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772–1790: z 9 tablicami i mapą. Lwów: Kasa im. J. Mianowskiego.

Liszewski, S. (2008). Geografia osadnictwa w XX i na początku XXI wieku. W: A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.). Historia geografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 161–176.

Madurowicz-Urbańska, H. (1972). Historyczny region gospodarczy jako wyraz przestrzennego ugrupowania zjawisk społeczno-gospodarczych. W: Problemy nauk pomocniczych historii. Materiały z konferencji. Katowice, t. 3, 37–56.

Madurowicz-Urbańska, H. (1997). Lwów-stolica Galicji. Stan badań nad demograficznym, gospodarczym i cywilizacyjnym rozwojem miasta doby autonomicznej w świetle polskiej historiografii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 121, 167–172.

Madurowicz-Urbańska, H., Podraza, A. (1958). Regiony gospodarcze Małopolski zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Majchrowska, A. (2004). Integracja informacji pochodzących z dawnych map w systemach geoinformacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 6, 115–134.

Mitkowski, J. (1957). Dawne warunki geograficzne jako podłoże, na którym rozwinął się zespół osad krakowskich. W: J. Dąbrowski (red.). Kraków. Studia nad rozwojem miasta. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 41–64.

Mizgalska, M. (2014). Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i narodowościowe na terenie Ukrainy Zachodniej w II połowie XIX wieku. Історичний архів. Вип, 13, 78–85.

Najdus, W. (1958). Szkice z historii Galicji, t. I: Galicja w latach 1900–1904. Warszawa: Książka i Wiedza.

Padło, T. (2005). The impact of historical order on social behaviour and perception in the former Russian-Austrian borderland. W: M. Koter, K. Heffner (red.). The role of borderlands in United Europe. Region and Regionalism, 7(2), 9–26.

Padło, T. (2013). Wpływ podziałów zaborowych na wybrane struktury przestrzenne Polski. W: A. Cieśla, T. Krzemiński (red.). Pogranicze Czarnych Orłów. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej. Aleksandrów Kujawski: Urząd Miejski, 161–176.

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (2016, 12 lipca). Pozyskano z http://www.codgik.gov.pl

Piskozub, A. (1987). Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Podwińska, Z. (1971). Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Pollakówna, M. (1953). Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim. Poznań: Instytut Zachodni.

Purchla, J. (1992). Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Rachwał, T. (2006). Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 98–115.

Rajman, J. (2001). Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego. W: J. Rajman (red.). Polska – Europa: gospodarka, przemysł. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 109–124.

Rajman, J. (2002). Trwałość przemysłowo-osadniczych układów przestrzennych w starym rejonie przemysłowym: (przykład dorzecza Małej Panwi). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 37–42 Rajman, J. (2007). Trwałość ośrodków regionalnych w krajowej sieci osadniczej. W: J. Lach, M.

Borowiec, T. Rachwał (red.). Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Zioło. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 167–173.

Rajman, J. (2009a). Dzieje rozwoju ośrodka gospodarczego nad środkową Małą Panwią. W: J. Szulc (red.). Z biegiem Małej Panwi z biegiem lat...: zarys dziejów terytorium gminy Zawadzkie. Zawadzkie: Samorząd Miasta i Gminy, 85–160.

Rajman, J. (2009b). Grody kasztelańskie a średniowieczne miasta (z genezy pomorskich miast). Słupskie Prace Geograficzne, 6, 5–18.

Rajman, J. (2013). Miasta regionu górnej Wisły w XIX–XXI w. (1857–2009). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, 2(14), 330–341.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2016). Kryzys gospodarczy a funkcje kontrolno- -zarządcze miast w dobie globalizacji. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 69(1), 100–117. DOI: 10.15290/ose.2016.01.79.07

Röskau-Rydel, I. (2011). Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Roszczynialska, M. (2013). Obraz miast i miasteczek Sądecczyzny w polskiej literaturze po roku 1989. W: B. Faron (red.). Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 211–232.

Schwartz, A. (1966). Zmiany krajobrazu krainy zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI do XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Słoń, M. (2010). Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sobczyński, M. (1993). Trwałość dawnych granic państwowych w krajobrazie kulturowym Polski. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 15.

Sobczyński, M. (2006). Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 7, 19–36.

Sobczyński, M. (red.) (2008). Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue. Region and Regionalism, 9(1).

Sobechowicz, Ł. (2014). Konie Warszawy: historia w liczbach. Almanach Muzealny, 8, 103–115.

Soja, M. (2008). Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Solga, B. (2011). Granice historyczne Śląska a współczesne przemiany społeczno-gospodarcze, Silesian Studies, 70, 93–113.

Sołtys, J., Dorocki, S. (2016). Non-metropolitan Industrial NUTS 3 Sub-regions in the European Union – Identification and Typology. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2), 55–71.

Stec, M. (2004). Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej i krajów do niej kandydujących. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5, 9–22.

Stryjakiewicz, T. (2010). Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 52–62.

Szmigiel-Rawska, K. (2014). Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej. Prace i Studia Geograficzne, 54, 149–161.

Szpara, K., Zawilińska, B., Wilkońska, A. (215). Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach. Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Szulc, H.Z. (1968). Typy wsi Śląska Opolskiego na początku XIX w. i ich geneza. Prace Geograficzne Instytutu Geografii Państwowej Akademii Nauk, 66.

Szulc, H. (1994). Osadnictwo wiejskie Polski w pracach geograficzno-historycznych w latach 1918–1993. W: S. Liszewski (red.). Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. II: Kierunki badań naukowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 77–92.

Szulc, H.Z. (1995). Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce. Prace Geograficzne, 163.

Tarnawska, K. (2014). Analiza determinant rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367, 350–358.

Ustupski, J. (1990). Stosunki etnograficzno-kulturalno-gospodarcze Podhala okresu międzywojennego wg ankiety Karola Stryjeńskiego. W: S. Leszczycki (red.). Osadnictwo Podhala w okresie międzywojennym. Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem, 18, 163–190.

Wilczyński, W. (2011). Tradycyjne i nowe poglądy na tożsamość geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 5, 23–35

Wrigley, E.A., Schofield, R.S. (1989). The Population History of England 1541–1871. A reconstrucion. Part of Cambridge Studies in Population, Economy and Society in Past Time. Cambridge: Cambridge University Press.

Wyrobisz, A. (1966). Liczba i rozmieszczenie hut szkła w Małopolsce w XIV–XVII w. Przegląd Historyczny, 57(3).

Wyrobisz, A. (1989). Nowe koncepcje w badaniach nad historią miast europejskich. Przegląd Historyczny, 80(1), 155–174.

Zaborski, B. (1927). O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. W: Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122–131.

Zioło, Z. (2011). Problemy kształtowania przestrzeni geograficznej. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.). Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 26–42.

Published

2017-06-25

How to Cite

Dorocki, S., & Struś, P. (2017). Spatial Differentiation of the Dynamics of Local Development in Malopolska Based on Selected Socio-economic Factors. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(2), 7–25. https://doi.org/10.24917/20801653.312.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>