Cities of Poviat Status with Developed Industry as Local Development Centres in the Peripheral Areas of Polish Regions

Authors

  • Jacek Sołtys Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Geografii,Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.334.13

Keywords:

cities with poviat (county) status, industry, peripheral areas of voivodeships, strategies for cities’ development

Abstract

Most of the growth factors is situated in big cities, especially in metropolitan areas. Questions arise:
1) Whether and what development factors are in the peripheral areas of voivodeships (i.e. outside the functional areas of their capitals)?
2) Can the industry be the driving force of the development of these areas?
These questions are related to the discussion on the reindustrialisation of the European Union and the role of Poland in this process. This study aims to at least partially answer the questions mentioned above. The subject of research was cities with poviat (county) status in peripheries of voivodeships. The purpose was to check:
1) what is the level of industrial development in these cities,
2) whether specific development factors and their combinations are noticed and used in strategies for the development of 11 cities. The following research methods were used: statistical analysis of indicators, cartographic analysis and analysis of 11 cities’ development strategies. It has been found that specific development factors and their combinations are not properly recognised, exposed and used in most of the strategies studied.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Jacek Sołtys, Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Jacek Sołtys, professor, architect, he has graduated from Gdansk University of Technology, Faculty of Architecture. He is a professor of Gdansk University of Technology. His research interests are connected to: methods of planning (spatial, strategic, including scenario method), typology of towns and regions, settlement network, regional development of non­‑metropolitan areas. He has worked in numerous international and national research projects. He is the author of two books and more than 50 other publications. A ­co-author of more than 30 strategies for municipalities. Member of the European Regional Science Association and Society

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Geografii,Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, PhD, Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow. He has graduated from the Pedagogical University of Krakow with an MA degree in Geography. He also holds a PhD in History (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). He is an associate professor at the Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography. His research interests are connected to regional problems and processes of socio-economic regionalisation, with particular emphasis on the diversity of Europe, processes of European integration, historical conditions and application of computer and statistical methods in the study of diversity of space.

References

Ackoff, R. (1993). Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bank danych lokalnych GUS (2019, 31 marca). Pozyskano z https//bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Chądzyńska, E. (2013). Kierunki rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich w okresie 1995–2008. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio­‑Oeconomica, 15, 305–317.

Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Łódź: CeDeWu.

Chrzanowska, M., Drejerska, N. (2016). Bezrobocie w polskich regionach z perspektywy autokorelacji przestrzennej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 101–116.

Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dorocki, S. (2013). Regional Differentiation in the Development of French Towns –Quantitative Analysis. Barometr Regionalny, 3(29), 13–31.

Dorocki, S., Boguś, M., Jastrzębski, J.P. (2014). Rozwój biotechnologii w miastach wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia Miejskie, 13, 107–119.

Dziewoński, K. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast: Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, 65.

Gierańczyk, W. (2006). Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko­‑pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 62–72.

Grosse, T.G. (2007). Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 8(27), 27–49.

Grzeszczak, J. (1998). Przesunięcie „miasto­‑wieś” w przemyśle krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Gwosdz, K. (2012). Baza ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach transformacji. Acta Geographica Silesiana, 11, 15–29.

Jażewicz, I. (2005). Przemiany społeczno­‑demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej. Słupskie Prace Geograficzne, 2, 71–79.

Jewtuchowicz, A. (2016). Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 221–235.

Kiniorska, I. (2010). Zmiany społeczno­‑gospodarcze w małych miastach województwa świętokrzyskiego. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych, 183–195.

Krystowski, K. (2017) (2019, 31 marca). Reindustrializacja Europy zaczyna się w Polsce. Pozyskano z https://wpolityce.pl/polityka/367174-reindustrializacja-europy-zaczyna-sie-w-polsce.

Kudłacz, T. (2008). Rozwój lokalny. W: J. Hausner (red.). Ekonomia społeczna i rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UE, 105–123.

Kwiatek­‑Sołtys, A. (2000). Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1,89–95.

Kwiatek­‑Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Majchrzak, J. (2013). Reindustrializacja Unii Europejskiej szansą rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. Chemik, 3(67), 175–176.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Rajman, J. (1983). Funkcje miast karpackich, Folia Geographica ser. Geographica­‑Oeconomica, 15, 39–50.

Ratajczyk, A. (2017) (2019, 31 marca). Reindustrializacja Europy zaczyna się w Polsce? Gospodarka / Wiadomość. Pozyskano z https//niezalezna.pl/209006-reindustrializacja-europy-zaczyna-sie-w-polsce

Rydz, E., Jażewicz, I. (2002). Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 71–86.

Rynio, D. (2012). Małe miasta przemysłowe w gospodarce postindustrialnej (studium przypadku). Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 92, 136–147.

Słodczyk, J. (2000). Rola funkcji przemysłowej w miastach regionu opolskiego w świetle struktury osób pracujących. W: J. Słodczyk (red.). Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 187–200.

Sofuł, A. (2014) (2019, 31 marca). Reindustrializacja w Europie – od wizji po strategię. Pozyskano z https://www.wnp.pl/gornictwo/reindustrializacja-w-europie-od-wizji-po-strategie,223257.html

Sołtys, J. (2013). Małe miasta z funkcją przemysłową w aktywizacji obszarów peryferyjnych północnej Polski. Studia Ekonomiczne, 144, 33–46.

Strategia rozwoju Bielska­‑Białej do 2020 roku (2012a). Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/496/2012 Rady Miejskiej w Bielsku­‑Białej z dnia 26 czerwca 2012 r.

Strategia rozwoju miasta Częstochowa 2030+ (2016). Załącznik do Uchwały Nr 435.XXXII Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 grudnia 2016 r.

Strategia rozwoju miasta Kalisza na lata 2014–2024 (2014). Kalisz: Rada Miasta Kalisza.

Strategia rozwoju miasta Krosna na lata 2014–2022 (2014). Załącznik do Uchwały Nr LXIV/1470/14 Rady Miasta Krosna z 7 listopada 2014 r.

Strategia rozwoju miasta Ostrołęki do roku 2020 (2012b). Załącznik do Uchwały Nr 246/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Ostrołęki do roku 2020 r.

Strategia rozwoju miasta Tarnów 2020 aktywny, komfortowy, silny (2011). Załącznik do uchwały Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r.

Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+ (2014). Załącznik do uchwały nr XLI/26/2014 Rady Miasta Włocławek. Włocławek: Urząd Miasta Włocławek.

Strategia rozwoju Nowego Sącza 2020+: Serce subregionu sądeckiego (2015). Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/209/ 2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r.

Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju Jaworzna na lata 2001–2020 (2007). Załącznik do Uchwały nr IX/85/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2007. Jaworzno; Rada Miejska w Jaworznie, Prezydent Miasta Jaworzno.

Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Łomża do 2020 roku (2007). Łomża: Rada Miejska Łomży, Prezydent Miasta Łomża.

Strategia zrównoważonego rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku (2014). Załącznik do Uchwały nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 r.

Suchta, J., Drońska, A., Cellmer, A. (2007). Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko‑mazurskiego w procesie rozwoju regionu. Acta Scientiarum Polonorum, 6(1), 5–20.

Sztando, A. (2017). Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Szymańska, D., Grzelak­‑Kostulska, E. (2005). Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 220, 37–51.

Śleszyński, P. (2013). Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173–197.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Wasilewska, M. (2017) (2019, 31 marca). UE: Strategia dotycząca polityki przemysłowej. Pozyskano z https//publicystyka.ngo.pl/ue-strategia-dotyczaca-polityki-przemyslowej

Zaucha, J., Brodzicki, T., Ciołek, D., Komornicki, T., Mogiła, Z., Szlachta, J., Zaleski, J. (2015). Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warszawa: Difin.

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32.

Published

2019-12-31

How to Cite

Sołtys, J. ., & Dorocki, S. (2019). Cities of Poviat Status with Developed Industry as Local Development Centres in the Peripheral Areas of Polish Regions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(4), 213–226. https://doi.org/10.24917/20801653.334.13

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>